Метод

Гражданскопроцесуално право (ГПсП)

1.  ГПсП може да се разглежда и като съвкупност от правни норми, като институция (правен отрасъл), т. е. включена в правния ред възможност за зашита на накърнени граждански права. Тези норми уреждат действията, които образуват ГПс като производство; правата и задълженията, които образуват ГПс като ПО и последиците, в които се състои ГПс като защита-санкцня. […]

Гражданскопроцесуално право (ГПсП) Read More »

Инвестиционната политика като основа на инвестиционният мениджмънт.

Ориентир за разграничаване на клиентите на един от друг са индивидуалните инвестиционни цели. Тези цели се определят от позициите на клиента по отношение на риска и очакваната възвращаемост. В инвестиционната теория намират приложение кривите на безразличието. Те се описват като успешен метод за описване на целите. Определянето на кривите на безразличието се прави чрез оценяване

Инвестиционната политика като основа на инвестиционният мениджмънт. Read More »

Методи, пренебрегващи дисконтирането на паричните потоци

Метод “период на изплащане”. Отчита времето, необходимо за да се изплатят направените инвестиции чрез приходите от експлоатацията им. РР = Та + (CFi  –  CFi-x) CFi РР е периода на изплащане; Та – броят на годините, предхождащи годината на изплащане на проекта; CFi – размерът на целия акумулиран приходен паричен поток през годината на изплащане

Методи, пренебрегващи дисконтирането на паричните потоци Read More »

Анатомия на човека

Анатомията на човека е биологично морфологична наука. Названието анатомия – гр. Anatome – разсичам, разчленявам. Тя отразява същността на най-стария метод на изследване в анатом. на човека – дисектирането на трупове. Анат. на човека изучава макроскопския строеж на формите на човешкото тяло. При това изследване данните се получават на основата на увеличението на невъораженото човешко

Анатомия на човека Read More »

Антропологичност на философията

а/Само човекът измежду живите същества има философия, както изобщо има религия и култура, защото той притежава мислещ дух, а животните – само витална душа; б/ „без оглед на обстоятелството дали знаят това или не, всички хора имат някаква философия“/К.Попър/, колкото и примитивна и далеч от науката да е тя.“Доколкото човек съществува,дотолкова по определен начин  се

Антропологичност на философията Read More »

Как да подсилим имунната система?

С ваш приятел се качвате в претъпкан автобус. Човекът до вас киха и подсмърча. След няколко дни вие се разболявате, а вашият приятел изложен на същите микроорганизми – не. Причината е в имунната система. В зависимост от нейното състояние някои хора се разболяват, а други остават здрави.

Как да подсилим имунната система? Read More »