методи

Методи във Франция

Година след публикуването на моите открития във Франция бяха отпечатани поредица от статии от д-р Пол Фаре, които потвърждаваха теорията ми и произтичащите от нейното приложение резултати. Психолозите установи­ха, че може да се повлияе на възпитанието и нравственост* та по-лесно и задълго по време на съня. Тук ще ви цитира­ме един пример. Да предположим, че […]

Методи във Франция Read More »

Оценяване на капиталовите проекти

Оценката на качествата на проектите се извършва от гледна точка на максимизирането на акционерното богатство. Според това дали методите за оценка на инвестиционните проекти са съобразени с времевата стойност, те биват: Методи, пренебрегващи дисконтирането на паричните потоци. Методи, които се основават на дисконтирането на паричните потоци.

Оценяване на капиталовите проекти Read More »

Форма и методи на изпълнителната дейност

Формата е външен израз на разбираната изпълнително-разпоредителна дейност на държавата. Тя е по-широкото понятие и включва в себе си и процесуалните правила, по които протича тази дейност. Формите биват: Правни – настъпват правни последици. Те от своя страна биват: устна /в самата администрация/; писмена кокклудентни   действия   –   мимики,    жестове   или някакви телесни движения, които са

Форма и методи на изпълнителната дейност Read More »

Към ИАОС е оборудвана лаборатория за контрол на ГМО в околната среда

Към Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ е оборудвана специализирана лаборатория за анализ на генетично модифицирани организми, която ще функционира като инструмент за контрол на ГМО в околната среда. Това е първата в България лаборатория, която ще изследва проби от околната среда. Оборудвана е с четири автоматизирани системи – за пробоподготовка, апарат за класически PCR

Към ИАОС е оборудвана лаборатория за контрол на ГМО в околната среда Read More »

Богословие и Философия

В действителност богословието има свой предмет, подход, метод, вцялост различен от тези, с които разполага философията. богословието е вкоренено във вярата, то се позовава на авторитета на словото, яваващо се като откровение и произхождащо ex causa prima, нейният предмет е самото откровение, което се опитва да обясни от позицията на разума. когато на основа на

Богословие и Философия Read More »