svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Теоретически аспекти на проктекционизма при международната търговия

Съвременната икономика се характеризира с бурно развитие на международната търговия. Възникват множество теоретични модели основна цел, на които е да се обяснят зависимостите и равновесните точки в международната търговия.
1.Внимание в случая заслужава развитието на протекционизма във външната търговия. За целта първоначално се представя моделът HOS. Моделът е създаден от шведските икономисти Е. Хекшер и Б. Олин, а в последствие доразвит от П. Самуелсън. Основна цел…

Read More

Ефекти на митническия сьюз

Теорията за международната търговия дава основните постулати и теоретичните подходи към разбирането на същността на митническия съюз. Той представлява специфична форма на съчетаване на вътрешната либерализация на търговията и външната й защита. Вследствие на сьздаването на Митническия съюз се проявяват два типа  ефекти- краткосрочни статични интеграционни ефекти и дългосрочни ефекти на преструктуриране.

?

Read More