Медоносно растение

Зайча сянка, вилина метла, аспаржа — Asparagus officinalis L. Сем. Кремови — Liliaceae

Разпространение. Расте по тревистите места, из ливадите, храсталаците и горите в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с многобройни и силно разклонени стъбла, които достигат на височина до 1,5 м. Коренището е месесто, хоризонтално, слабо разклонено; при ва­риетета Altilis L. то се използува за храна. Листата са във вид на люспи, като от пазвите се …

Зайча сянка, вилина метла, аспаржа — Asparagus officinalis L. Сем. Кремови — Liliaceae Read More »

Жълта тинтява, горчивка — Gentiana lutea L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae

Разпространение. Среща се из цялата страна по планин­ските каменливи и влажни поляни. Поради безразборното събиране растението е силно намаляло. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, ци­линдрично стъбло, високо до 1 м и месест корен, дълъг до 1 м, който отвън е кафяв, а отвътре — жълтеникав. Листата са срещу­положни, едри, яйцевидни, обхващащи с долната част …

Жълта тинтява, горчивка — Gentiana lutea L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae Read More »

Жаблек, конско ребро — Galega officinalis L. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae

Разпространение. Среща се из цялата страна по влажните места край потоците, ливадите и горите до 2000 м н. в. Описание. Многогодишно тревисто растение с голо, раз­клонено и високо до 1 м стъбло. Коренът е клиновиден и слабо разклонен. Листата са текоперести, с 11—17 елипсовидни или лан-цетовидни листчета, които завършват на върха с шипчета. От дол­ната …

Жаблек, конско ребро — Galega officinalis L. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae Read More »

Дяволски уста, поималка — Leonurus cardiaca L. Сем. Устноцветни — Labiatae

Разпространение. Среша се из нивите, тревистите места-. край пътищата навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение с кухо и чегириръбесто стъбло, което има червеновиолетов оттенък и е по­крито с власинки. Достига на височина до 1,5 м. Има добре развито коренище. Листата са срещуположни, долните — длановидни. петделни, горчите — овално ланцетни, всичките назъбени, отдолу със …

Дяволски уста, поималка — Leonurus cardiaca L. Сем. Устноцветни — Labiatae Read More »