svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Унищожаеми сделки – понятие и основания.

Унищожаема е тази правна сделка, която поражда целените от страната или страните правни последици, но те могат да бъдат отменени по искане на определено лице в случаите визирани в закона. До унищожаването й съответната правна сделка е напълно действителна. Унищожаването й има обратно действие. Само съдът може да унищожи конкретна правна сделка чрез иск от една от страните или чрез възражение в заведеното дело. Правото…

Read More

Обективни приноси

Преди всичко ще стане дума за предметите, които сами по себе си принадлежат на областта на философията, но за които философите фактически не са изказвали ясно съждение и които християнското откровение е извело на преден план, например понятието творение и още понятието природа, което бидейки напълно реално и съдържателно не притежава затворен в себе си абсолюта и може да бъде довършено в свръхестествен ред. И…

Read More

Съчинения на Платон и общо характеристика на философията му

Най-хубавата характеристика за личността на Платон ни дават неговите съчинения, които благодарение на дълговременното им използване и умножение, преписвани в Академията, са достигнали до нас в своята пълнота. Те представляват високо-художествени произведения. Всички, освен „Апология на Сократ”, са написани под форма на драматичен разговор между две или повече лица, затова и носят името „диалози”. Те са научни произведения в обикновения смисъл на думата. Макар…

Read More