svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Общи правила на регистърното производство (РП) – чл.489-501 ГПК

РП важи за вписвания (В), отнасящи се до ЮЛ и еднолични търговци (ЕТ) – когато НА изисква това. На практика най-важното приложно поле па РП е търговският регистър.
РП е охранително.
Компетентен е окръжният съд по седалището на лицето.
На В подлежат разл. обстоятелства, когато НА изисква това. Началното В се отнася до образуването на ЮЛ или на предприятието на ЕТ. Вписват се: а) видът, наименованието, седалището и…

Read More

Производство на настойничеството

Производство – поставяне под запрещение може да стане с искова молба от близки роднини. прокурора и всички имащи интерес лица. След разпита на лицето, за което се иска запрещение, съдът са произнася по молбата. За да се учреди Н. комп. е окръжният съд по местожителство на лицето.
Охранителни мерки – вземат се от органа по Н. и П. до назначаване на настойники попечител. Те са както…

Read More

Продължителни пасове

Вдигнете ръце над главата на болния и като държите палците си на около 5 см от лицето му, започнете бавно да прокарвате ръце над тялото му до коленете. Върнете ги об­ратно, съединете ги над собствената си глава и пак напра­вете бавни пасове от главата на пациента до коленете. Пов­таряйте 10 минути. Ако повдигнете след това ръката му, вероятно е тя да остане в това положение. Ако тя падне об­ратно,…

Read More

Българско сирене и кашкавал ще се рекламират в Норвегия и ОАЕ

Промоционална програма за млечни продукти (бяло саламурено сирене, кашкавал) в Норвегия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) на  Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ) е една от предложените промоционални програми по Европейската схема за промоция на земеделски и хранителни продукти за пазара на трети страни. Подаденото предложение предстои да бъде разгледано по националната процедура от комисията към МЗХ.

Промоционалната програма на НАМ…

Read More

Старши сержант Даниел Янчев от поделение 52 090 – Долна Митрополия е пострадал при пожар

Старши сержант Даниел Петров Янчев от поделение 52 090 – Долна Митрополия е пострадал днес, 29 март, около 15.18 ч., при възникнал пожар в склад за съхранение на техническо имущество. Той е получил изгаряния по лицето, скалпа, китките на двете ръце, двете подбедрици и лявото бедро.

Старши сержант Янчев е приет във Военна болница – Плевен…

Read More

Имуществени последици.

Нищожните правни сделки не съществуват по начало. Те не пораждат търсените и преследвани от страните правни последици. Унищожаемите правни сделки са напълно валидни. Те пораждат търсените и преследвани от страните правни последици. Те могат да бъдат унищожени съдебно, но ако бъдат унищожени, те отпадат поначало с обратна дата.последиците на недействителността следва да се разглеждат на две плоскости: като настъпили между страните и спрямо третите лица. Възможно е по недействитерна…

Read More

Поставяне под запрещение

Отнемане или ограничаване на гражданската дееспособност на ФЛ може да се постанови само чрез поставянето им под запрещение. Това е мярка с много сериозни последици за лицето, тя го лишава от пълноценно участие в социалния живот и го поставя в зависимост от волята на други лица.
Правната уредба на поставянето под запрещение е комплексна, тя включва една материално правна норма – чл.5 от ЗЛС и процесуалните…

Read More

Прехвърляемост и въздействие на данъка

По своята същност прехвърляемостта е операция, при която лицето, което плаща данъка в действителност не понася неговия товар. В този процес въздействието чрез данъка е израз, с който се означава точката на крайното попадане на данъка.

Форми на прехвърляемост:

1. Обикновена и многостепенна прехвърляемост – тя е обикновена тогава, когато едно лице отклонява към друго лице тежестта на данъка. Освен това, никои не може да даде гаранции…

Read More

Изкуството на Старото царство (3200-2400 г, пр. н. е.)

С обединяването на Горен и Долен Египет в голяма робовладелска формация се узаконява безплатният труд не само на безправните роби, но и на свободните земевладелци, обединени в общини, чиито земи заграбват приближените на фараона. Деспотичната власт на фараона се опира на робовладелската класа и на съсловието на жреците, които чрез насажданите от тях религиозни вярвания поддържат култа към фараона-бог. Фараонът е първият жрец на божеството.Неговите…

Read More

Предявяване на искове за обезщетение за причинени вреди вследствие на извършено нарушение на ЗЗК
Повод за настоящото съобщение са зачестилите в последно време запитвания до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), свързани с постановени от нея решения, с които граждани се интересуват как могат да се възползват, респективно да бъдат обезщетени, за вредите, които се претърпели от установени нарушения на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).
В тази връзка Комисията напомня, че упражнявайки правомощията си, предоставени й от…

Read More

Невралгия на лицето

невралгия не лицето1. Да се измиват краката от коленете надолу всяка вечер с топла вода, преди да се легне и след това да не се излиза. И всеки пръст поотделно да се разтрива вътре във водата. Това да трае пет минути.

2. После да се измива областта на диафрагмата до мястото, което е 25 см над коленете. Това място да се измива с гъба и…

Read More

Да изглеждаш като Мила Йовович

Можем да се гримираме като Мила много лесно. Просто трябва да следваме стъпките й и успехът ни е гарантиран.

(още…)

Read More