svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Форфетинг – форма за експортно финансиране

Форфетинг – форма за експортно финансиране. Той е такава операция, при която се осъществява окончателно прехвърляне към изкупуващата банка осигурено с менителница валутно вземане без право на регрес.
Обект на сделката могат да са менителници или др. искания, които са възникнали от стокови доставки. Банката – купувач спада лихвения процент за целия срок на кредитния документ. Поради това форфетирането има общи черти със сконтирането. Между тях…

Read More

Видове лихвени проценти

Видове лихвени проценти:

лихвен процент по кредитите – договаря се индивидуално м/у кредитора и съответния длъжник. Зависи от редица фактори: търсене и предлагане на ъ, степен на риск, кредитоспособност на заемодателя и др.

  1. Основен лихвен процент (ОЛП) – определя се от ЦБ.
  2. Лихвен процент по депозитите и влоговете – като правило лихвата по влоговете и депозитите е по-ниска от лихвата по банковите кредити. Разликата…

    Read More

Видове лихви

Според начина на изчисляване:

  1. Проста лихва – тази, при която основата за нейното изчисляване (вложената или заета сума) не се променя през периода на заемния срок. Тя е постоянна величина и не се прибавя към олихвяваната сума. Лихвата е правопропорционална величина на първоначалното количество, лихвения процент и времето.

Сумата на лихвата = {(първоначалното количество х лихвения процент)/ 100 х 360} х  лихвен срок

Read More

Лихва и лихвен процент

Обща характеристика – обикновено лихвата се определя като парична сума, която длъжникът заплаща на своя кредитор за ползваните в заем средства. Тя може да се разглежда и като възнаграждение за раздялата с ликвидности. В този смисъл тя е своеобразна “цена”.

Нормата на лихвата е отношение на лихвата към величината на ползвания заем, изразено в %.

Нл = Л х 100

З

Л- величина на лихвата

З – величина на…

Read More