svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Право на дивиденти

Компаниите използват следните основни форми за разпределяне на дивидент:

–         дивидент  в пари

–         дивидент в допълнителни дялове

–         комбинация от дивидент в пари и дивидент в допълнителни дялове.

Дивидента в пари представлява част от  чистата печалба на компанията, която се разпределя между акционерите пропорционално, в зависимост от броя на притежаваните от тях акции. Дивидента се начислява в процент или сума и величината му зависи…

Read More

Сконтиране на търговски полици

Продажбата на полици преди
техния падеж изпълнява ролята на сконтов кредит в полза на техния продавач. “Цената”, по която банката купува полицата е равна на задължението по нея, намалено с лихвения процент / по търговския кредит/ за периода от сконтирането до падежа, плюс другите присъщи разходи по сконтирането на полицата. Заедно те формират “сконтов отбив” или “дисконт”.
Сконтирането на полиците се извършва от търговска банка. С това…

Read More

Стойност на кредита

Стойност на кредита – с това понятие се изразяват всички разходи, които кредитополучателя извършва, за да получи кредита, отнесени към общия размер на кредита. Най – общо стойността на кредита представлява едно отношение на допълнителните разходи, свързани с кредита към сумата на кредита.

СК – стойността на кредита
РК –  разходите във връзка с получаването на кредита
К    –  размерът / сумата / на кредита
Най – съществения елемент…

Read More

Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации

Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации – тук се прави такъв подбор на облигации, които да доведат до защита на доходите от облигации срещу риска от промяната на лихвения процент.
Етапи на модела:
– определяне на инвестиционният хоризонт
определяне на облигациите, които ще бъдат наблюдавани
D2 = ?t2 . Mt
– изчисляване на М-квадрата
M2 = ?(t-H)2.xt
– изравняване на инвестиционният хоризонт на втората дюрация
Dp2 = H2
– съставяне на оптимизиран…

Read More

Теории за държавното финансово регулиране на равновесието и растежа

Тук важно значение има:
Държавните активи и пасиви в моделите за равновесието;
традиционен анализ на чистата финансова и чистата парична политика;
несъвършенство на традиционния анализ;
Обогатяване на традиционния анализ с ефектите на изтласкванто и привличането;
въвеждане на държавни бюджетни ограничения;
Концепция за финансовия ефект на портфейла;
Ефектите на изтласкването и привличането в съвременните модели на:
А.Блиндър и Р.Солоу;
Дж.Тобин и Х.Битър;
– Непряка оценка на ефекта на изтласкването в съответствие с държавния дефицит, финансовото състояние…

Read More

Търсене на пасивни пари

Това търсене има два основни момента:

  1. търсене на пари, предназначени за диверсифициране на богатството
  2. търсене на пари за спекулативна цел.

Етапите на богатството са: парите (ликвидните активи); финансови активи (ценни книжа); реалните активи (потребителски стоки с траен характер и произведените блага).

Търсенето на пасивни пари има за цел да разпредели дадено спестяване между парите и ценните книжа. Това е портфейлно решение.

Read More