svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Валутния борд и банките

Акценти в закона на БНБ

Структура и функции на Централна Банка в условията на валутен борд.

Новите променени функции на Централната Банка с провеждането на парична политика са :

1. БНБ не може да участва в операции на “открития пазар”

2.  Централната Банка не може да кредитира държавата или държавните институции.

3. БНБ не може да предоставя кредит на търговските банки , освен в случаите на системен риск в банковата система.

4. Централната…

Read More

Договаряне, ползване и издължаване на банковия кредит

След прегледа на изискваните документи и анализа на кредитоспособността на банковия клиент, се взема решение да се отпусне ли кредит или да се отхвърли молбата. Ако банката се убеди, че не съществуват рискове, кредитът се разрешава. В договора за кредит се включват всички условия по разрешаването, ползването и издължаването на заема. Важен момент е определяне на обезпечението по заема. Като обезпечение могат да се използват…

Read More

Кредитоспособност на банковите клиенти

Под кредитоспособност се подразбира готовността и способността на банковия клиент да издължи получения заем, според условията в кредитния договор.

Обект на анализ са отличителните характеристики:

–         характер – разкрива желанието на клиента да погаси искания кредит

–         капацитет – показва  възможностите да изпълнява коректно задълженията си по кредитния договор;

–         капитал – определя способността на заемоискателя да поема рискове;

–        …

Read More

Организация на кредитния процес

Организирането  на кредитния  процес се основават на принципите за рентабилност, ликвидност и сигурност. Кредитния процес включва:

–         приемане  документите от клиента;

–         анализ на “кредитоспособността”;

–         вземане на решение по искания кредит;

–         договор за кредит;

–         предоставяне на средства по разрешения заем;

–         контрол и периодичен анализ;

–         събиране (погасяване) на кредита.

Процедурата по отпускане на…

Read More

Краткосрочни банкови кредити

За краткосрочни се приемат кредити със срок до една година. Те са източник за формиране на оборотния капитал на стопанските субекти. Те се използват предимно за покриване на временните променливи потребности от активи с дълготраен характир. Към краткосрочните кредити се отнасят:

  1. Контокорентен кредит – участва постоянно във финансирането на текущата дейност на стопанските субекти. Тук кредитирането е един постоянен поток от капитали, които имат…

    Read More

Ликвидност на търговските банки

Ликвидността въобще като понятие е способността да се погасяват дълговете в момента на падежа. Ликвидността на банката е възможността тя да посреща своите задължения към клиентите и кредиторите си с наличните си средства, активите, които лесно и бързо се продават и паричния капитал, който могат да си набавят от паричния пазар.

Платежоспособността на ТБ е възможността им да погасяват всички свои задължения (обозначени в пасива) по…

Read More

Кредит и дълг

Кредитът е различно от дълг. Кредитът е доверие и възможност. Дългът е неплатената част на минала сделка, осъществявана на кредит.

Кредитът е покупателен капацитет или капацитет за получаване на заеми; дългът е иск на кредитора за определена сума.

Кредитен обем – общата сума на дейностите (сделки извършвани на кредит).

Кредит и благосъстояние – кредитните сделки само прехвърлят, но не увеличават благосъстоянието.

Read More

Данъчна пoлитикa в областта на малкия бизнес

Провежданата от 1997 г. правителствена данъчна политика е насочена към подобряване на бизнес средата в страната. Конкретен инструмент на данъчна политика до средата на 2001 г. е поетапното намаляване на данъчната тежест чрез промени в данъчните законu.

Закон за корпоративното подоходно облагане. През 2000 г. данъкът върху печалбата за фирмите с облагаема печалба над 50 000 лв. бе намален с 2 % в сравнение…

Read More

Финансови документи

Финансовите документи са изключително важни за потенциалните кредитори.

  1. 1. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

Това е изключително важен документ, описващ точната сума, която е необходима, за да  стартира бизнесът. При кандидатстване за заем кредиторите анализират потребностите на фирмата от средства именно въз основа на този документ. Средствата се разделят в два вида – оборотни средства и разходи за инвестиции.

Read More

До 14 дни ще може да се отказва взет кредит

Клиентът ще може да се откаже от потребителски кредит до 14 дни от сключването на договора. Това е регламентирано в новия Закон за потребителския кредит, който бе одобрен от парламента на второ четене днес. Законът хармонизира българското законодателство с изискванията на директива 2008/48/ЕО, гласувана от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Ако клиентът анулира договора в рамките на 14 дни, той не дължи обезщетение,…

Read More

Всеки има право в срок от 14 дни да се откаже от сключен договор за потребителски кредит без неустойка, предвижда приетият на второ четене Закон за потребителския кредит

Народното събрание прие на заседанието си на 18 февруари 2010 г. на второ четене Закона за потребителския кредит. Той предвижда потребителят да има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключен договор за потребителски кредит в срок от 14 дни. Всяка реклама на потребителски кредит, която посочва лихвен процент или друго число, свързано с разходите по…

Read More

Управление на държавния дълг. Конверсия и консолидация

Същност.

 Държавния дълг (ДД) представлява неизплатено или непогасено задължение на държавата към нейните кредитори по всички, сключени от нея заеми към определена дата. По своята структура ДД може да се разграничи на основна част или главница и лихви. На тази основа разходите по бюджета обикновено се разграничават на  погашения (на основната част, главницата) и лихви върху непогасената част.

 Важно значение има разграничаването на…

Read More

Показатели за оценка на рентабилността

Чрез тях се установява ефективността от използването на активите на фирмата. Значението на тези показатели следва да се интерпретира с отчитане степента на риска на дадена стопанска дейност. Една фирма може да има по-висока стабилност от средната, обаче ако степента на риска още повече се отклонява от средното равнище, реалната й ефективност (възвръщаемост) ще е относително по-лоша.

 Основни показатели са:

 Рентабилността на приходите…

Read More

Искат 2000 лв. доход за ипотечен кредит

Euro_banknotesСемейният доход да бъде над 2000 лв. е едно от условията, на които според банките трябва да отговарят „идеалните клиенти“, за да вземат ипотечен кредит. Сред останалите критерии са липса на други задължения по лизинг или заем, възраст 30-35 г. и постоянна работа с 2 години стаж. Около 40% от всички клиенти, които търсят информация за банковите кредити, отговарят на този профил. През ноември за първи път…

Read More

Дянков: Кредитният рейтинг на България се вдига

diankov2Финансовият министър Симеон Дянков отчете оценката на анализаторите рейтинговата агенция „Стандарт енд Пуърс“ Standard&Poor’s, като заяви че се предвижда 1 процент дефицит в края на годината, предаде парламентарният репортер на БГНЕС.

Кредитният рейтинг на България се вдига каза още министърът на финансите. Той е повишен от ВВВ негативно на А-3 стабилно. Повишаването на този рейтинг е голяма награда за нас подчерта министър Дянков и показва как…

Read More