кредитори

Вписване на ипотеката

ПИпотека се учредява чрз вписване. Без него не може да възникне ипотека. Вписването следователно е учредителен елемент за ипотеката. Вписването има няколко функции: 1. То е елемент от ФС на ипотечното право. 2. То дава публичност и гласност за ипотеката на трети лица и други хирографни кредитори на длъжника, които имат интерес от имота. 3. […]

Вписване на ипотеката Read More »

Залог в търговското право

Обезпеченията са способи, даващи на кредитора възможност за по-добро удовлетворение на неговите вземания : 1. той може да използва за удовлетворение не само имуществените права на своя длъжник, но и на трето лице 2. в рамките на имуществото на своя длъжник кредиторът се ползва с предимство пред другите кредитори. В областта на ГП има три

Залог в търговското право Read More »

Обезпечение.Лични обезпечения

Различни са средствата, чрез които изпълнението на един дълг може да бъде гарантирано. Различни са възможните обзпечиния. Те биват или лични или реални /вещни/. При личните обезпечения едно или няколко лица гарантират на кредитора, че неговия длъжник ще изпълни задължението си. Те стават негови допълнителни длъжници, такива са пасивната солидарност и поръчителството. Реално (вещно) обезпечение

Обезпечение.Лични обезпечения Read More »

Отменителен иск

Чл.134 ЗЗД поставя на разположение на кр. правно средство с/у бездействието на неговия дл. Но дл. може не само да бездейства, той може да се насочи към извършване на такива действия, които са насочени към увреждане на неговия кр. С/у бездействието на дл. е достатъчно да се открие възможност за кр. да вземе предохр. мерки

Отменителен иск Read More »

Множество кредитори и длъжници.Неделимост

Задължението е делимо когато може да бъде изпълнено на части. Когато изпълнение н ачасти не е възможно то е неделимо. Тази класификация е лишена от практически интерес, когато задължението тежи само върху един длъжник, тъй като съгласно чл.66 от ЗЗД: Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнение на части, макар задължението да е

Множество кредитори и длъжници.Неделимост Read More »

Множество кредитори и длъжници.Разделност и солидарност

За множество кредитори и длъжници говорим тогава, когато на пасивната или на активната страна на облигационното отношение има повече от един длъжник и повече от един кредитор. Облигационото отношение може да възникне с мнозина длъжници или мнозина кредотри. В зависимост от това какви са отношенията м/у множеството кредитори и или множеството длъжници възникват облигационни отношения

Множество кредитори и длъжници.Разделност и солидарност Read More »

Намаляване на акциите

Намаляване – вземането на решение за намаляване влиза във функциите на ОС на акционерите. Когато има няколко класа акции, се изисква решение на всеки клас акционери. Необходимо е в решението да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши /чл. 199/. Намаляването не може да слезе под минималния размер, който

Намаляване на акциите Read More »

Капитал

Капитал – предназначението на капитала е двояко. От една страна той представлява икономическата основа за дейността на дружеството. От друга страна капиталът служи за обезпечаване на взаманията на дружествените кредитори. С оглед на тези две съществени функции законът определя минимален размер на капитала на ООД. Този капитал не може да бъда по-малък от 5 000 лв.

Капитал Read More »

Роля и разновидности на полиците

Ролята на полицата бива: –    кредитна – основна роля –    рефинансираща – изразява се във възможността банките да изкупуват или ломбандират(залагат) полиците –    гаранционна – означава, че те се използват като гаранция при предоставянето на други кредити от банките –    платежна – като платежно средство служат за погасяване на задължения към други кредитори 1. Рента

Роля и разновидности на полиците Read More »

Оборотни депозитни сертификати

Оборотни депозитни сертификати – това е документ за депозиране к-ли в дадена банка за определен период от време. Мин.срок на тези депозити е 30 дни, а макс. – 5 –7 год. Те се издават по номинал и са обект на пласмент. Те са прехвърляеми и могат многократно да се купуват и продават преди настъпване на

Оборотни депозитни сертификати Read More »

Рационализ.управление на парите чрез паз.ценни книжа

Паз.ЦК са високоликвидни краткосрочни А-и, които дават възможност на фирмата да използва ефективно наличности или да си набавя когато пар.баланс е дефицитен. Поддържането на портфейл от пазарни ценни книжа се мотивира чрез: потребността от временно инвестиране на излишни пари; необходимостта от вземането на предпазни мерки за осигуряване на непрекъснат производствен процес. Влагането на капитали в

Рационализ.управление на парите чрез паз.ценни книжа Read More »

Финансовите документи

Финансовите документи са изключително важни за потенциалните кредитори. 1. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС Това е изключително важен документ, описващ точната сума, която е необходима, за да  стартира бизнесът. При кандидатстване за заем кредиторите анализират потребностите на фирмата от средства именно въз основа на този документ. Средствата се разделят в два вида

Финансовите документи Read More »

Финансови документи

Финансовите документи са изключително важни за потенциалните кредитори. 1. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС Това е изключително важен документ, описващ точната сума, която е необходима, за да  стартира бизнесът. При кандидатстване за заем кредиторите анализират потребностите на фирмата от средства именно въз основа на този документ. Средствата се разделят в два вида

Финансови документи Read More »