кредитиране

Международни валутно-финансови и кредитни инсититуции. Европейска валутна интеграция

Към международните валутно-финансови институции се отнасят: МВФ,Световната банкова група, както и отделните валутно-финансови фондове и регионални банки.МВФ е създаден с решение на конференцията в Бретън-Уудс през 1944г.и е водеща световна валутно-фин. институция. Основните цели на Фонда са следните: развиване на м/унар.валутно сътрудничество; съдействие за стабилността на валутите; подпомагане балансирания растеж на м/унар. търговия; стимулиране образуването […]

Международни валутно-финансови и кредитни инсититуции. Европейска валутна интеграция Read More »

Други особености на експортното кредитиране

Обикновената с-ма на експортно кредитиране, основаваща се на полицата, постепенно отстъпва място на съвременни с-ми за средносрочно и дългосрочно кредитиране експорта на инвестиционни стоки. Това внесе някои особености в традиционните форми на кредитиране на външната търговия. Износителите започнаха да отпускат средно срочни кредити, също оформяйки ги чрез полици. Така традиционното фирмено кредитиране започна да изменя

Други особености на експортното кредитиране Read More »

Брокерки кредит

Този кредит  е свързващо звено между фирмения и банковия кредит Специфични техники и начини за кредитиране на външноикономическите сделки: Тези техники нямат пряко изразен кредитен характер, но се приближават към някои от особеностите на кредита. Такива са лизингът, факторингът и форфетингът. Лизинг  – най – общо това е отдаване под наем или аренда на реален

Брокерки кредит Read More »

Фирмено кредитиране на вноса и износа и банково кредитиране

Фирменото кредитиране се осъществява, както по вноса, така и по износа в зависимост от това  коя фирма е кредитополучател. Фирмения кредит по вноса се осъществява по “ открита сметка”  / когато фирмите си имат голямо доверие / и чрез менителница / което е преобладаващо /. При фирмения кредит по износа кредитор е фирмата вносител, а

Фирмено кредитиране на вноса и износа и банково кредитиране Read More »

Дългосрочни банкови и потребителски кредити

Същността на дългосрочните кредити се характеризира от: срока, за който се предоставят и от целта, за която се използват. Ипотечен кредит – обезпечава се с недвижимо имущество; Строително-спестовни заеми; Комунален кредит – предоставя се кредит на общините Дългосрочни инвестиционни кредити. Предоставят се на граждани за финансиране покупките на стоки с дълготрайна или краткотрайна употреба. Потребителкото

Дългосрочни банкови и потребителски кредити Read More »

Видове търговските банки

Класифицирането на ТБ може да се основава на различни критерии. Според източника на образуване на собствен капитал биват: държавни; общински; частни; кооперативни (градски или селски) Според правната си форма: еднолични предприятия; търговски дружества; кооперации Според големината на основния капитал и на привлечените средства: големи; средни; малки Според териториалния обхват: национални; регионални; чуждестранни; транснационални; столични; провинциални

Видове търговските банки Read More »