кредита

Търговски кредит

Като търговски (стоков кредит)  се определя това икономическо отношение, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт.Кредита търговские предимно в полза на купувача на стоката или услугата. При търговския кредит по взаимно съгласие между продавача и купувача се уговаря плащането на стоката да стане след определен период. Субекти по […]

Търговски кредит Read More »

Стойност на кредита

Стойност на кредита – с това понятие се изразяват всички разходи, които кредитополучателя извършва, за да получи кредита, отнесени към общия размер на кредита. Най – общо стойността на кредита представлява едно отношение на допълнителните разходи, свързани с кредита към сумата на кредита. СК – стойността на кредита РК –  разходите във връзка с получаването

Стойност на кредита Read More »

Валутно финансови условия при кредитните сделки

I. Условия в кредитния договор 1. Валута – валутата на кредита е тази валута,в която се определя кредитното задължение. Валута на плащането е тази валута, в която по договора е предвидено да се издължи задължението. 2. Сумата /размер/ на кредита – е валутния израз на кредитното задължение. 3. Срок на кредита пълен срок на кредита

Валутно финансови условия при кредитните сделки Read More »

Особености на търговския кредит

В условията на пазарно стопанство, когато фирмите могат да се съобразяват с конкуренцията и риска, повечето от сделките за продажба включват и кредита. Особеностите на продажбата определят и размера на кредита. Един от начините за получаване на кредит е задължението на клиента преди получаването на стоката да подаде и попълни търговска полица. Ако фирмата очаква

Особености на търговския кредит Read More »

Теоретически основи на държавните приходи

Приходите са тази част от националния доход, която се акумулира в държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите. Въздействието чрез приходите в действителност е въздействие чрез формите, които се използват за тяхното акумулиране, т.е. става дума за въздействие чрез данъците, кредита и паричната емисия. Следователно методите и формите за събиране на приходи

Теоретически основи на държавните приходи Read More »

Парична експанзия

Паричната маса се състои от два елемента: –         банкноти и монети, чиято величина зависи от емисионната банка; –         банкови влогове, величинато им е определена от банките. Общата сума на парите и влоговете дава представа за предлагането на пари. Парична експанзия и мултипликатор на кредита Ако означим с: В – величината на влоговете, получени в банките

Парична експанзия Read More »

Видове и форми на кредита.

Основни форми на кредита: Търговски кредит – това е кредита в стокова форма и субектите са непосредствени участници в реализацията на стоковия кредит. Банков кредит – той е в парична форма, а субекта – кредитор е банката. В една по-широка класификация кредита може да бъде групиран като: Публичен кредит (правителствен) държавен общински Частен кредит А.

Видове и форми на кредита. Read More »

Роля на кредита

Роля на кредита – като икономическа функция на кредита обикновено се посочва, че той служи в икономиката като средство за обмяна (размяна). Друга икономическа функция на кредита е да предостави в наличност капитал за бизнеса, който без него нямаше да бъде използван. Като социална функция на кредита се посочва обикновено изглаждането на различията м/у капитала

Роля на кредита Read More »

Кредит. Същност на кредита

Главният признак на кредита е разкъсване във времето. Всички кредитни сделки са възникнали и включват размяна във времето, между извършването на действието от кредитора (предаване на стоката на длъжника) и времето на равностойното задължение на длъжника за погасяване на задължението. Кредитът може да се определи и като икономическо отношение, което възниква при предаване на стойности

Кредит. Същност на кредита Read More »