svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Търговски кредит

Като търговски (стоков кредит)  се определя това икономическо отношение, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт.Кредита търговские предимно в полза на купувача на стоката или услугата.
При търговския кредит по взаимно съгласие между продавача и купувача се уговаря плащането на стоката да стане след определен период.
Субекти по търговския кредит:  Търговския кредит предоставят помежду си предприятията в процеса на реализация…

Read More

Стойност на кредита

Стойност на кредита – с това понятие се изразяват всички разходи, които кредитополучателя извършва, за да получи кредита, отнесени към общия размер на кредита. Най – общо стойността на кредита представлява едно отношение на допълнителните разходи, свързани с кредита към сумата на кредита.

СК – стойността на кредита
РК –  разходите във връзка с получаването на кредита
К    –  размерът / сумата / на кредита
Най – съществения елемент…

Read More

Валутно финансови условия при кредитните сделки

I. Условия в кредитния договор
1. Валута – валутата на кредита е тази валута,в която се определя кредитното задължение.
Валута на плащането е тази валута, в която по договора е предвидено да се издължи задължението.
2. Сумата /размер/ на кредита – е валутния израз на кредитното задължение.
3. Срок на кредита
пълен срок на кредита
ПСК = СИ + ГС + СП
ПСК –пълен срок на кредита
СИ –    срок на използване на…

Read More

Особености на търговския кредит

В условията на пазарно стопанство, когато фирмите могат да се съобразяват с конкуренцията и риска, повечето от сделките за продажба включват и кредита. Особеностите на продажбата определят и размера на кредита. Един от начините за получаване на кредит е задължението на клиента преди получаването на стоката да подаде и попълни търговска полица. Ако фирмата очаква клиентът по някаква причина да има нужда от кредит, той…

Read More

Теоретически основи на държавните приходи

Приходите са тази част от националния доход, която се акумулира в държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите. Въздействието чрез приходите в действителност е въздействие чрез формите, които се използват за тяхното акумулиране, т.е. става дума за въздействие чрез данъците, кредита и паричната емисия.

Следователно методите и формите за събиране на приходи – данъците, таксите, митата, вноските и др. са важен…

Read More

Парична експанзия

Паричната маса се състои от два елемента:

–         банкноти и монети, чиято величина зависи от емисионната банка;

–         банкови влогове, величинато им е определена от банките.

Общата сума на парите и влоговете дава представа за предлагането на пари.

Парична експанзия и мултипликатор на кредита

Ако означим с:

В – величината на влоговете, получени в банките

ПН- паричните налчности,…

Read More

Видове и форми на кредита.

Основни форми на кредита:

  1. Търговски кредит – това е кредита в стокова форма и субектите са непосредствени участници в реализацията на стоковия кредит.
  2. Банков кредит – той е в парична форма, а субекта – кредитор е банката.

В една по-широка класификация кредита може да бъде групиран като:

  1. Публичен кредит (правителствен)
  2. държавен
  3. общински
    1. Частен кредит

А. Бизнес-кредит

  1. дългосрочен
  2. средносрочен
  3. кратосрочен: търговски, паричен, депозитен

Б. Кредит за…

Read More

Роля на кредита

Роля на кредита – като икономическа функция на кредита обикновено се посочва, че той служи в икономиката като средство за обмяна (размяна).

Друга икономическа функция на кредита е да предостави в наличност капитал за бизнеса, който без него нямаше да бъде използван.

Като социална функция на кредита се посочва обикновено изглаждането на различията м/у капитала и труда чрез ефективното използване потенциала както на…

Read More

Кредит. Същност на кредита

Главният признак на кредита е разкъсване във времето. Всички кредитни сделки са възникнали и включват размяна във времето, между извършването на действието от кредитора (предаване на стоката на длъжника) и времето на равностойното задължение на длъжника за погасяване на задължението.

Кредитът може да се определи и като икономическо отношение, което възниква при предаване на стойности между субекти за временно ползване при условие за връщане.

Read More