Оборотен капитал

Оборотен капитал. Същност на оборотния капитал. Функциониращия капитал трябва да бъде разграничен на основата на белега продължителност на кръгооборота, респективно на възвръщането или възпроизводството му. По този белег икономическата наука е разграничила капитала на основен и оборотен капитал. Оборотният капитал губи напълно потребителната си стойност и изцяло пренася своята стойност върху стойността на готовия продукт […]

Оборотен капитал Read More »