косвени данъци

Рентабилност и самофинансиране

Рентабилност и самофинансиране – общия капацитет на самофинансирането зависи от амортизационната политика. – общ капацитет на самофинансиране Общ капацитет на самофинансиране/ Чисти продажби(СК) x 100 – коефициент на чисто самофинансиране Капацитет на чисто самофинансиране/ Продажби без косвени данъци Чисто самофинансиране/ Продажби без косвени данъци – коефициент на чиста печалба Чиста печалба/ Продажби без косвени данъци […]

Рентабилност и самофинансиране Read More »

Коефициенти на финансова независимост на фирмата

Коефициенти на финансова независимост на фирмата – определят се на базата на структурата на пасива на баланса и структурата на постоянните капитали – коефициент на финансова независимост СКл/ Изискуем пасив- колкото по-голям е коефициента толкова по независима е фирмата – коефициент, който позволява да се измерят границите на финансово обособяване на фирмата за даден период

Коефициенти на финансова независимост на фирмата Read More »