Контрольор

Еднолични търговски дружества.Управление

Управление – органи на ЕООД, са : а/ едноличния собственик на капитала; б/ управителят. Органи на ЕАД, са: а/ едноличният собственик на капитала; б/ съветът на директорите /при едностепенна система/ и надзорният и управителния съвет / при двустепенна/. Правата на едноличния собственик на капитала в държавните предприятия се упражняват от министрите, председателите на комитети и […]

Еднолични търговски дружества.Управление Read More »

Контрольор

Контрольор – допустимо е в дружествения договор да бъде предвидено избирането на контрольор. Изборът се осъществява от общото събрание. Собственикът на капитала на ЕООД назначава контрольора. Задълженията му са да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание, съответно пред едноличния собственик на капитала.

Контрольор Read More »