Конституцията

Парламентът не прие проекторешението за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Първанов

Народното събрание не прие проекторешението за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Първанов и предложението до Конституционния съд за прекратяване на неговите пълномощия заради нарушение на Конституцията. 155 депутати подкрепиха искането за импийчмънт на президента, 72 бяха „против“, без нито един „въздържал се“. „За“ гласуваха ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ на „Синята коалиция“, […]

Парламентът не прие проекторешението за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Първанов Read More »

Заседание на Консултативния съвет

На 4 март т.г., се проведе заседание на Консултативния съвет при министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Министър Плевнелиев припомни, че до момента МРРБ е разплатило на строителните фирми 48 млн. лева. До десетина дни предстои да бъдат направени нови разплащания след като бъде изготвен финансов разчет. Участниците в заседанието бяха запознати със

Заседание на Консултативния съвет Read More »

Брак. Сключване на брака , форма и процедура

Чл.6  е логическо доразвитие на чл. 46 от Конституцията –  които дефинира брака  като доброволен съюз между мъж и жена с което въвежда принципа на хеторогенен и моногамен характер на брака. Брака е съюз м/у мъж и жена и което решава еднозначно  дали брака е съюз или договор. Договорна концепция  –  бълг. законодателство се абстрахира

Брак. Сключване на брака , форма и процедура Read More »

Пълнолетието като условие за брак .Наличност на друг брак като брачна пречка

Абсолютно услови за валиден брака е пълнолетието на брачните партньори – чл. 12  / 18 годишна възраст /  От 1953 г. бълг.законодателство установява единно брачно пълнолетие за лицата от двата пола.- При действието на екзархийския устав брачно пълнолетие за жената е 17 г. , за мъжа – 19 год. От този принцип нашия закон допуска 

Пълнолетието като условие за брак .Наличност на друг брак като брачна пречка Read More »

Президентът подписа указ за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Президентът Георги Първанов подписа Указ за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет на 17 февруари 2010 г. от Народното събрание. Според държавния глава законът претърпя сериозна еволюция спрямо първоначалния вариант, което показва волята на законодателя да търси баланс между защитата на обществения интерес и защитата на индивидуалните права

Президентът подписа указ за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения Read More »

Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основание обща клауза

Общата клауза е въведена със ЗАП от 79г., след което потвърдена с чл. 120 от Конституцията. Общата клауза означава, че всеки един административен акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 2 от ЗАП може да бъда обжалван пред съда. За да бъда различно трябва да имаме специален текст в закона,

Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основание обща клауза Read More »

Правораздавателен контролът върху администрацията

Правораздавателен е контролът, който съдебната власт упражнява спрямо изпълнителната. Този контрол се изразява в административно правораздаване. Понятието „правораздаване“ е родово и обхваща решаването на правните спорове със силата на присъдено нещо от съдилищата и аналогичната дейност, извършвана от т.нар. особени юрисдикции – несъдебни правораздавателни органи. Те /особените юрисдикции/ са прекрепени организационно към администрацията, но функционално,

Правораздавателен контролът върху администрацията Read More »

Контрол в системата на местно управление

Уредбата по отношение на контрола на местно управление се съдържа в Конституцията, Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и Закона за административното производство. Според ЗМСМА изпълнителната власт на местна се осъществява в две степени – област и община. Като територия, на която се осъществява местното самоуправление, общината, казано най-общо, е със значително разширени

Контрол в системата на местно управление Read More »

Административният контрол и надзор в управлението

Административният контрол е неразделна част от административната, изпълнителната дейност. Той прониква във всички звена на държавния управленски апарат, засяга всички техни прояви и начинания и наблюдава цялата, материално–техиичиска база, необходима за тяхната работа. За разлика от парламентарния контрол, административният контрол е властническа дейност, която се осъществява вътре в системата на държавно управление от органите на

Административният контрол и надзор в управлението Read More »

Държавната служба

Института на държавната служба е традиционен за административното право и се е свързва с професионалната подготовка за хората, работещи в държавния апарат. Термина държавна служба се използва в редица текстове от    Конституцията    на    РБългария.     Именно    поради    това Конституционния   съд,   в   редица   свои   решения,   разглежда понятието по смисъла на Конституцията. Висшите магистрати приемат, че понятието по

Държавната служба Read More »

Кмета на община

Фигурата на кмета е традиционна за българските земи, съществува още по време на славянската задруга. Съгласно чл. 139, ал. 1 от Конституцията, кметът е орган на изпълнителната власт в общината. Фигурата на кмета възниква по системата на пряката изборност /за кмет може да бъде избиран български гражданин, който не е осъждан, не е поставен под

Кмета на община Read More »

Административноправен статут

Физическите лица са основен субект на административното право, като техния административноправен статут и гражданското им състояние обхващат комплекс от норми, които уреждат гражданството на лицата, правото им на име, постоянен и настоящ адрес, ЕГН. Правната уредба се съдържа в Конституцията, Закона за българското гражданскво, Закон за гражданската регистрация. Граждаството от правна гладна точка е правно

Административноправен статут Read More »

Централни органи на изпълнителната власт.Министерски съвет /МС/.

Орган на изпълнителната власт наричаме едноличните или колегиални звена от системата на апарата, които притежават държавновластнически правомощия по разгръщане на държавното управление в страната. В зависимост от териториалния обсег на тяхната компетентост органите на изпълнителната власт са централни и местни. Централните органи на изпълнителната валета са: Министерски съвет /МС/. МС, правителство и кабинет-синоними. МС е

Централни органи на изпълнителната власт.Министерски съвет /МС/. Read More »

Министър-председател.

Министър-председателят е централен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. За министър-председател обикновено се избира лидерът на партията, която има мнозинство в пърламента. Фигурата   на   министър-председателя възниква по силата на непряката изборност, клетва и подписване на клетвен лист. Министьр-председател може да бъде само български гражданин, който отговаря на изискванията за. избор на народен представител,

Министър-председател. Read More »

Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации, включително държавни органи, с които са свързани пораждането, изменението или преустановяването на права и зъдлжения в сферата на държавното управление. Правният статут на субектите на АП се определя от Конституцията на РБългария, законите и подзаконовите нормативни актове, които регулират обществените отношения, свързани с организацията и функционирането

Субекти на административното право Read More »

Източници на административното право

Източниците на административното право са влестнически актова на компетентните органи на държавата – Народното събрание, Министерски съвет, министрите и др., в   които   се   съдържат   задължителни   правила за поведение,    правни    норми в   сферата    на   държавното управление. Най-важни източници на административното право са Конституцията на РБългария, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила

Източници на административното право Read More »

Държавното управление в организационен смисъл

Държавното управление в организационен смисъл включва два компонента: Орагни на изпълнителната власт; Изградената в тяхна помощ администрация. Под орган на изпълнителната валст се разбира еднолично, колегиално звено от системата на изпълнителната власт, който притежава държавновластнически правомощия по разгръщане на държавното управление в страната, Според Конституцията на РБългария и Закона за администрацията /ЗА/ органите на изпълнителната

Държавното управление в организационен смисъл Read More »

Субекти на административното право

Субекти на административното право са всички лица и организации, включително държавни органи, с които са свързани пораждането, изменението или преустановяването на права и зъдлжения в сферата на държавното управление. Правният статут на субектите на АП се определя от Конституцията на РБългария, законите и подзаконовите нормативни актове, които регулират обществените отношения, свързани с организацията и функционирането

Субекти на административното право Read More »

Изложба „Реликви на българската държавност” гостува в Народното събрание, гражданите ще могат да я видят в рамките на отворени врати на парламента по повод Деня на Конституцията

Пръстени-печати на български владетели, монети от Втората българска държава и лични вещи на княз Александър Първи, Стефан Стамболов, Захари Стоянов, на царете Фердинанд и Борис Трети представя уникалната експозиция „Реликви на българската държавност”, която гостува на Народното събрание. Изложбата проследява върховите моменти в българската история – от създаването на Велика България през 7 век до

Изложба „Реликви на българската държавност” гостува в Народното събрание, гражданите ще могат да я видят в рамките на отворени врати на парламента по повод Деня на Конституцията Read More »