Управление на държавния дълг. Конверсия и консолидация

Същност.  Държавния дълг (ДД) представлява неизплатено или непогасено задължение на държавата към нейните кредитори по всички, сключени от нея заеми към определена дата. По своята структура ДД може да се разграничи на основна част или главница и лихви. На тази основа разходите по бюджета обикновено се разграничават на  погашения (на основната част, главницата) и лихви […]

Управление на държавния дълг. Конверсия и консолидация Read More »