комуникации

Етикет на устните и писмените бизнес комуникации

1. Дефиниция и характерни черти на бизнес етикета Етикетът представлява външната страна на поведението, неговата “опаковка”, онова, което е толкова забележимо, очевидно и отличително, че формира първите впечатления за човека. А първите впечатления са силни и в повечето случаи дълготрайни. Значителна част от правилата на етикета се развиват на основа на общочовешките морални и естетически […]

Етикет на устните и писмените бизнес комуникации Read More »

Оснави на бизнес комуникациите

1. Дефиниция, характерни черти и видове бизнес комуникации Комуникацията е процес (дейност), чрез който хора, групи, организации, общности, намиращи се във взаимноизгодна връзка помежду си, създават, предават и използват взаимноизгодна информация, с помощта на която организират себе си и своята околна среда. Комуникацията има три взаимно свързани страни: комуникативна, интерактивна и перцептивна. Комуникативната страна представлява

Оснави на бизнес комуникациите Read More »

Максим Бехар с лекция на световен PR форум в Давос

Максим Бехар ще говори за новите комуникации, модерния пъблик рилейшънс и социалните мрежи на първия форум, посветен на публичните комуникации, в Давос, Швейцария. Форумът Communications on Top се открива на 8 февруари и се провежда веднага след края на Световния икономически форум, поради което много от присъстващите ще вземат участие в това уникално PR събитие.

Максим Бехар с лекция на световен PR форум в Давос Read More »