компетентния съд

Недопустими решения

1.  Недопустимо е Р, което не отговаря на изискванията, при конто делото може да се реши по същество. 2.  Основания за недопустимост: а)  липса на положителна или наличие на отрицателна предпоставка към деня на постановяване на Р; б)  когато съдът е нарушил пределите на диспозитивното начало -произнесъл се е по непредявено искане, на непредявено основание […]

Недопустими решения Read More »

Правно значение на подведомствеността и подсъдността

Правно значение на подведомствеността: а) тя предопределя органа, овластен да реши делото. Този орган трябва да вземе становище и по всички въпроси, обуславящи решението (освен за престъпление). б) тя предопределя реда, по който ще се разглежда делото. в) подведомствеността е абсолютна процесуална педпоставка. Сьдът проверява и следи служебно това. Произнася се е определение, което подлежи

Правно значение на подведомствеността и подсъдността Read More »