Компетентен съд

Отмяна на влязлото в сила решение по молба на трето лице

1. Отмяната по чл.233 ал.2 също е самостоятелно, извънинстанционно средство за защита срещу влезли в сила Р. Но чрез  него се защитават правата на трети лица. 2 Легитимирано е лицето: а) което е трето, т.е. не е било страна по делото; б) спрямо което се разпростира СПН, т.е. не може да води исков процес, в) […]

Отмяна на влязлото в сила решение по молба на трето лице Read More »

Процесуална легитимация и срокове за образуване на производството

Отмяната е самостоятелно извънинстанционно производство защита срещу влезли в сила неправилни Р. Актове, които подлежат на отмяна – е недостатък по чл.231, б. „; (виж т. III). Не се допуска отмяна на Р, с което е постановен развод, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ (чл.231 ал.2). Легитимирани лица: заинтересованата страна (чл.231, 233)

Процесуална легитимация и срокове за образуване на производството Read More »