компенсира

Насрещен иск (НИ)

Насрещен иск (НИ) – чл.104 ПИ е иск па ответника по висящ процес, чрез който той предявява самостоятелно право срещу ищеца по първоначалния иск. Предметът на НИ е винаги право, различно от правото, предмет на първоначалния иск. Срок – първото заседание по делото. НИ е способ за ОСИ. Обикновено НИ е кумулативно съединен с първоначалния, […]

Насрещен иск (НИ) Read More »

Погасяване на облигационното отношение.Прихващане на насрещни задължения

Прихващане на насрещни дългове или компенсация е способ за погасяване на две насрещни задължения до размера на по-малкотo от тях, способ за погасяване на едно задължение чрез приспадане на насрещното вземане, което дл. има към своя кредитор. Погасяването е пълно ако двете насрещни вземания имат еднакъв размер или частично – ако няма такъв. Чрез компенсацията

Погасяване на облигационното отношение.Прихващане на насрещни задължения Read More »