Операции на търговските банки

От позициите на банковия баланс операциите се разграничават на два вида: активни и пасивни. Пасивни операции – изразяват формирането на СК и мобилизирането на чуждия капитал от банките. В пасивните операции съществено място заемат кредити, които получават от паричния пазар (например при продажба на ЦК). Активните операции показват начините и формите на използване на банковия […]

Операции на търговските банки Read More »