комисионера

Задължения на комисионера

Задължения на комисионера – а/ да изпълни поръчката с грижата на добър търговец: при подбора на третото лице, с което да сключи сделката, възложена му от доверителя; при уговаряне на условията на сделката с третото лице; при изпълнението на тази сделка; при прехвърлянето на резултатите на изпълнителната сделка Когато получи стоката от друго място, комисионерът […]

Задължения на комисионера Read More »

Комисионен договор.Действия

Действия – при комисионния договор възникват три отношения, които съставляват и неговите три фази: а/ отношение между доверителя и комисионера – фаза на възникването; б/ отношение между комисионера и третото лице – изпълнителната сделка; в/ отношение между комисионера с доверителя. Наличността му се обуславя от задължението на комисионера да прехвърли на доверителя резултатите от изпълнителната

Комисионен договор.Действия Read More »

Търговски залог – обезпечение върху движима вещ или вземане

Търговски залог – обезпечение върху движима вещ или вземане. Заложният кредитор може да се удовлетвори от стойността на вещта или вземането по предпочитание пред останалите кредитори на длъжника. Трябва да има механизъм за обективно оценяване на вещта. Предимството, което дава залога е в две насоки : кредиторът ще счита, че вещта ще може да се

Търговски залог – обезпечение върху движима вещ или вземане Read More »