svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Теории за ролята на бюджетното финансиране

В съвременната теория и практика идеите и направленията се предопределят от двете големи школи на политическата икономия: кейнсианската и монетаристическата.
Кейнсианците, които се наричат още “бюджетаристи”, смятат, че бюджетното салдо може да бъде добър инструмент за анализ, при условие, че се използва не действителното, а максимално възможното бюджетно салдо;
Монетаристите смятат, че номиналните изменения на националния доход и измененията на всички останали величини, произтичат от измененията в…

Read More

Водещи съвременни теории за инфлацията

Съвременните теории за инфлацията са в две основни направления развивани от монетаристите и кейнсианците.

Според монетаристите инфлацията е само паричен феномен. Такава ситуация възниква, когато ПП се повишава “монетарен импулс”. За М. Фридмън инфлацията е едно устойчиво и непрекъснато нарастване на цените, паричен феномен, предизвикан от излишъка на пари по отношение на пр/денята инфлация. Според М. Фридмън и последователите му “монетарния импулс” има информационни…

Read More