svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Реорганизация на фирмата

Реорганизация на фирмата – към ликвидация се пристъпва когато ликвидационната стойност на фирмата е по-голяма от бъдещата стойност.Тя може да се осъществи по 2 начина:
– ликвидация чрез банкрут – когато всички възможности за изваждане на фирмата от затрудненото положение са изчерпани.Инициативата от заявка до съда за банкрут от фирмата може да бъде поета от длъжника или кредиторите.Арбитърът изисква от длъжника да изготви опис на активите…

Read More

Мениджмънт на митата при юридическите лица

Представлява съвкупност от методи за вземане на решения, които да осигуряват минималното митническо плащане и максимална печалба.
Мениджмънта на митата при юридическите лица става на базата на следните принципи:
законност – минимизирането на митническите плащания не трябва да е в противоречие със законовите норми.
Предимство на крайния резултат пред междинния.
Професионализъм и коректност в отношенията с митническите власти.
Сравнително предимство. Финансистът трябва да осигури най-доброто решение за фирмата, съобразно нейните задачи и цели
Мениджмънтът на…

Read More

Управление на капитала на търговските банки

Икономизиран подход към банковия баланс – по същество банковия баланс е съпоставка на всичко, което банката притежава (активите) и всичко, което тя дължи (отразено в пасива). Тази съпоставка дава възможност да се определи т.н. “чисто богатство” или “чисто състояние” на банката. Това е величината на собствения капитал и тя фигурира в пасива на баланса.

Актива е равен на Пасива, тъй като Актив  –  изискуемия…

Read More

Видове предприемачество

В зависимост от участниците в предприемаческия процес предприемачеството е индивидуално и колективно (групово). Индивидуалното предприемачество предполага собствена отговорост и поемане на риск, докато колективното отчита особеностите на съвместния бизнес и съответните условия.

Индивидуалното предприемачество притежава пълна и неограничена отговорност за резултатите от дейността на предприемача. Едноличният предприемач създава собствена фирма, използва собствен капитал, самостоятелно разпределя и създава условия за увеличаване на печалбата. Той сам…

Read More