ищец

Заменяне и отменяне на ОМ

а)  ОМ може да бъде заменена по молба на ответника или ищеца, с уведомяване и право на възражения в тридневен срок (прилага се чл.321, който урежда отменянето). Съдът се произнася в закрито заседание с определение, което може да се обжалва с частна жалба. б) ОМ се отменя при първоначална липса или последващо отпадане на предпоставките …

Заменяне и отменяне на ОМ Read More »

Защита на длъжника

Защита на длъжника а)  Когато ИО е несъдебно, длъжникът може да иска спиране на изпълнението с молба до съответния съд, подадена в 7-дневен срок от получаването на ПДИ. С молбата той трябва да предяви възражения, подкрепени с убедителни писмени доказателства, че изпълняемото право не съществува, или да представи обезпечение за взискателя (чл. 250, ал.1). Съдът …

Защита на длъжника Read More »

Видове изменение на иска

а)  ИИ по неговия предмет – чл. 116: – като измени основанието, а петитумът остане непроменен; това води до изменение на защитата на ответника. Изменение на основанието съдът допуска с определение, ако това изменение не затруднява защитата на ответника. –  като измени петитума (искането), без да изменя основанието; изменението на петитума се изразява в: искането …

Видове изменение на иска Read More »

Оттегляне и отказ от иск

Оттегляне на иска и отказ от иска (чл. 119)Това са процесуални действия само на ищеца по делото. Те водят до десезиране па съда и прекратяване на производството по делото без решение, а със съдебно определение. Разлики между тях: Оттеглянето е изявление на ищеца, че се отказва от защита по висящото дело, но запазва правното си …

Оттегляне и отказ от иск Read More »

Обратен иск

Защита на ответника срещу иска 1.  Ответникът има няколко възможности: а)  да не вземе участие в делото – въпреки това съдът постановява решение,чието съдържание ще зависи от това какво ищецът е успял да докаже; б) да се яви и да признае иска; в) да осъществи защита срещу иска – това е типичното поведение. 2.  Защитата …

Обратен иск Read More »

Другарство в искови процес.Другарство

Понятие: Др (субективно съединяване па искове) е налице тогава, когато на страната па ищеца или на ответника участват повече от едно лице. Има за цел процесуална икономии и избягване на противоречие между съдебните решения. 2.  Учредяване (възникване): а) още с възникване на процеса – с обща ИМ от или срещу няколко лица; б)  впоследствие (последващо …

Другарство в искови процес.Другарство Read More »

Конститутивен иск

Конститутивен иск а) определение – това е иск, с който от съда се иска: –  да признае със СПН съществуването на потестативното право -предмет на делото – в полза на ищеца; – да постанови правната промяна в отношенията между страните по делото,  която следва от съдържанието на потестативното П- конститутивно д-е (КД); За разлика от …

Конститутивен иск Read More »

Установителен иск

Видове искове – 3: установнтелен, осъдителен и конститутивен (по-подробно- виж в. 97). 1. Установнтелен иск (УИ) а)  определение: УИ е иск, чийто петитум се ограничава с искането да се разреши граждански спор със сила на пресъдено нещо. б)  функция: УИ брани гражданските права сами срещу тона смущение, което правният спор предизвиква. Той цели да превърне …

Установителен иск Read More »

Характеристика и съдържание на правото на иск

Съдържание на ИМ: а)  посочване на съда (необходимо е за преценка па подсъдността); б) имената и адресите на страните и техните представители и ЕГН на ищеца, и номера на факса и телекса, ако има такива; в)  цената на иска, когато той е оценяем (от това зависят родовата подсъдност, държавната такса); г)  обстоятелствата, на които се …

Характеристика и съдържание на правото на иск Read More »

Страни в исковото производство.Понятие

Понятие за страна (чл. 15-26 ГПК – ч. I „Общи правила“) Според чл. 15 ал.1 страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото. Това понятие се използва не само в исковия, но и в изпълнителния и обезпечнтелния процес. Страните в исковия процес са: а) ищец; б) ответник; Качеството …

Страни в исковото производство.Понятие Read More »

Наследственоправно положение но съпруга

Преживелият съпруг е наследник по роднина, но той не влиза в редовете на роднините — наследници по закон, а наследява заедно с този ред наследници, който е призован към наследство. Неговото право се основава на брачната връзка с наследодателя, а не на кръвна връзка. Трябва да съществува реален брак м/у съпрузите, за да може в …

Наследственоправно положение но съпруга Read More »

Съдебни заседания

Разглеждане па делото – обща характеристика. Разглеждането на делото представлява съвкупност от ПсД на съда п страните, състоящи се в подготовка на делото, събиране на доказателствен материал и устни състезания. Тези действия се извършват публично в открити заседания. След като прецени, че исковата молба е редовна, или нередовностите са били отстранени в срок, съдът насрочва …

Съдебни заседания Read More »

Предмет на делото. Основание и петитум. Правни квалификации

Спорен предмет (предмет на делото) 1.  ПД е спорното материално субективно право, индивидуализират) чрез основанието и петитума (искането). 2.  Ищецът определя предмета на делото с ИМ (чл.98 г,д). ИМ, в която не се сочи основанието или няма петитум, е нередовна. 3.  Ищецът е господар на процеса, защото нито съдът, нито ответникът могат да променят предмета …

Предмет на делото. Основание и петитум. Правни квалификации Read More »

Оособености в производството по исков ред за развод

Първо, при предявяването на иск трябва да се отбележи ограничението, че ако съпругата е бременна или има дете до 1 годишна възраст, на делото не се дава ход, освен ако тя не даде съгласието си. При започнало дело тя винаги може да бъде поискана от всеки съпруг, е той да постанови привременна мярка по въпроси, …

Оособености в производството по исков ред за развод Read More »

Общ състав на неоснователното обогатяване /чл.59-ЗЗД/

Предпоставки за иска за НО чл59 от ЗЗД: наличност на обедняване на едно лице, т.е. неговото имущество се намалява в резултат на НО; наличност на обогатяване на друго лице, т.е. неговото имущество нараства без правно основание; наличност на връзка между обогатяването и обедняването(обикновена). Наличността на обедняване на ищеца . Този имуществото на когото е намалено …

Общ състав на неоснователното обогатяване /чл.59-ЗЗД/ Read More »

Решението по иска по чл. 109а ЗС

Съдебното решение по иска за определяне на граници със сила на пресъдено нещо разрешава спора за имотната граница между двата съседни имота ­ на ищеца и на ответника. Въпросът не може да бъде пререшаван отново. Когато по предявен иск по чл. 109а ЗС въпросът за собствеността на спорния имот е разрешен с влязло в сила …

Решението по иска по чл. 109а ЗС Read More »

Доказване на иска за определяне на граници

Ищецът доказва активната си материалноправна легитимация на общо основание по установените и вече коментирани в това и в предишното издание правила. Същественото при иска по чл. 109а е, че ищецът е този, който следва да ангажира и доказателства, че именно ответникът е собственик на съседния имот. При липса на такива доказателства искът се отхвърля като …

Доказване на иска за определяне на граници Read More »

Доказване на иска по чл. 109 ЗС

Доказването на активната материалноправна легитимация на ищеца по иска по чл. 109 ЗС не се различава от доказването по всеки друг вещен иск, вкл. и по ревандикационния. Ищецът е длъжен да представи доказателства за осъществяване на твърдяния в исковата молба фактически състав по възникване и съществуване на правото на собственост в патримониума му. Особеното при …

Доказване на иска по чл. 109 ЗС Read More »

Нарушението на вещното право при иска по чл. 109 ЗС ­ характер и видове

Нарушението на вещното право обуславя необходимостта от специализираната защита на иска по чл. 109 ЗС. За разлика от иска по чл. 108 ЗС, който дава защита само при отнемане на фактическата власт върху вещта, искът по чл. 109 ЗС влиза в действие при наличие на неограничени по характер, вид и брой нарушения. Нарушението следва да …

Нарушението на вещното право при иска по чл. 109 ЗС ­ характер и видове Read More »