svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Конститутивен иск

Конститутивен иск
а) определение – това е иск, с който от съда се иска:
–  да признае със СПН съществуването на потестативното право -предмет на делото – в полза на ищеца;
– да постанови правната промяна в отношенията между страните по делото,  която следва от съдържанието на потестативното П-
конститутивно д-е (КД);
За разлика от СПН и ИС, които са държавноправни последици на съдебното Р, КД е гражданскоправна последица. Конститутивното…

Read More

Същност на иска

1. Искът е процесуално действие, чрез което едно лице, наречено ищец,

поставя началото па конкретно исково дело, като иска от съда да призове ответника на съд, да разгледа формулирания и исковата молба правен спор и да го разреши със сила на пресъдено нещо.
2.  Елементи:
а)  искът като процесуално действие е Юф на ПсП. Условията за валидност, съдържанието и последиците се уреждат от процесуалния закон. Иск…

Read More

Административно нарушение

Правната уредба на административното нарушение се съдържа в ЗАНН. Съгласно чл.6 от ЗАНН, административното нарушение е деяние /действие или бездействие/ извършено виновно, с което се накърнява установения в страната ред на държавно управление и което се нйкйзй» с административна санкция, наложена по адммш*страг&шен ред.

Административното нарушение, подобно на нарушението, разкрива белези от обективна и субектмсшд. страна. Към белезите от обективна страна отнасяма деянието, противоправност,…

Read More