svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Заменяне и отменяне на ОМ

а)  ОМ може да бъде заменена по молба на ответника или ищеца, с уведомяване и право на възражения в тридневен срок (прилага се чл.321, който урежда отменянето). Съдът се произнася в закрито заседание с определение, което може да се обжалва с частна жалба.
б) ОМ се отменя при първоначална липса или последващо отпадане на предпоставките за допускането и – редът е различен:
– когато ОМ е била…

Read More

Обезпечаване на бъдещ и на предявен иск

Приложното поле на ОИ се определя от обезпечителната нужда. ОИ е допустимо:
а)  при всички видове искове (чл. 308 ал.2), а не само осъдителни;
б)  при защита и на неимуществени прана, а не само имуществени;
в)  и за бъдещ иск, а също когато исковото производство е спряно; но нуждата от ОИ отпада, след като решението е влязло в сила.
2.  Общи правила- за типичното ОИ
а)  Компетентен да допусне ОИ…

Read More

Собственост.Възникване и прекратяване

Съсобствеността възниква въз основа на следните способи: чрез волеизявление на субектите, чрез административен акт, чрез наследяване, чрез придобивна давност, по силата на съдебен акт, при прехвърлянена част от едно право на собственост, при сключване на договор за дружество по чл.357 от ЗЗД, в резултат на съвместни фактически действия и по пътя на приращението по чл.92 от ЗС.
Способите за прекратяването на съсобствеността са следните: чрез делба…

Read More

Спиране и прекъсване на давностните срокове в гражданското право

Спиране на давностния срок. Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. Има обаче случаи, когато правото на иск не може или не трябва да бъде упражнено поради причина, определена от закона. За това носителят на субестивното право няма вина. Този период, през който правоимащото лице не може да потърси правата си, се нарича спиране на давността. По този начин фактически…

Read More

Предявяване на недействителността

Съгласно българското законодателство установяването на двете форми на недействителност се осъществява по различен начин. При нищожността имаме няколко възможности. Тя може да бъде установена по исков ред, т.е. да бъде прогласена от съда с решение, отговарящо на предявен иск с такъв петитум. Ищци по това дело могат да бъдат както страните в сделката, така и всяко трето лице, което има правен интерес. Срок за предявяване…

Read More