svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Искова молба и проверка на редовността й

Същност па иска.
1. Искът е процесуално действие, чрез което едно лице, наречено ищец,
поставя началото па конкретно исково дело, като иска от съда да призове ответника на съд, да разгледа формулирания и исковата молба правен спор и да го разреши със сила на пресъдено нещо.
2.  Елементи:
а)  искът като процесуално действие е Юф на ПсП. Условията за валидност, съдържанието и последиците се уреждат от процесуалния закон. Иск…

Read More

Предмет на иска

Предмет на иска по чл. 109а е спорното материално право на собственост, не и на ограничени вещни права или сервитути. Целта на производството е установяването на действителната граница между два съседни имота. Искът често се съединява обективно с искове по чл. 108 и 109 ЗС и в тези случай трябва да се направи разграничение, че са предявени няколко обективно съединени иска, единият от които е…

Read More

Предявяване на установителните искове за вещни права

Установителните искове се предявяват само пред съда, както предполага и всяка искова защита. Няма преклузивни срокове за предявяване на иска. Правото на собственост не се погасява по давност.
Исковата молба следва да отговаря на всички изисквания за редовност, предвидени в чл. 98 и 99 ГПК. Няма разлика при предявяване на установителния иск в сравнение с ревандикационния и с негаторния при описанието на фактите, от които произтича…

Read More