svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Мениджмънт в процеса на прехода към информационно общество

Информационното общество се образува в резултат на радикалните промени, предизвикани от използването новите информационни технологии. Това е общество с качествено нова структурна организация и обществени отношения, основани на глобалния достъп и използване на информационни и комуникационни мрежи и услуги без национални, географски, религиозни или други ограничения за обем на информацията.
Информационното общество се отличава със следните основни характеристики:
G    високо интелектуални програми на основата на компютърно информационни…

Read More

Информационното общество – приоритет на ЕС

Информационното общество е един от важните приоритети на ЕС. То е насочено към модернизиране на индустрията и нови от­ношения с публичните власти. Съюзът стимулира разработването и прилагането на трансевропейска телематична мрежа, свързваща администрациите (програмата IDА). Наред с това се подкрепят и проекти в областта на изследванията за подобряване на стандар­тите, развитие на специфични индустриални отрасли и иновации в подкрепа на конкурентоспособността.

Read More