Заместник министър-председател.

Заместник министър-председателят е едноличен орган на изпълнителната власт, който подпомага министър-председателя при ръководство на общата политика и текущата дейност на МС и координация дейността на министрите. Министър-председателят определя със заповед министерствата и другите административни структури, дейността на които се координира от съответния заместник министър-председател. За дейността си заместник министър-председателите носят отговорност пред министър-председателя и пред […]

Заместник министър-председател. Read More »