институти

Изменение на иска

Изменение на иска (чл. 116-117) 1.  ИИ е предприета от ищеца промяна на предмета или па страните по висящия процес, при която процесуалните действия, извършени но първоначално предявения иск, запазват силата си и спрямо повия предмет или новата страна по делото. И И се съчетана с други процесуални институти – обективно и субективно съединяване на […]

Изменение на иска Read More »

Няма културни институти без заплати

В изпълнение разпоредбите на Постановление № 76 от 20 април 2010 г. на Министерския съвет за оптимизиране на месечното разпределение на разходите по републиканския бюджет за 2010 г., министърът на културата издаде заповед за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджета на Министерството на културата и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на

Няма културни институти без заплати Read More »

Международно частно право

МЧП е съвкупност от правните норми на отделна държава, които уреждат имуществените и свързаните с тях лични- граждански правоотношения с международен елемент интересуващи тази държава. Нормите на МЧП са свързани тясно с нормите на ГПр. МЧП урежда също граждански правоотношения но с международен елемент. Межд. елемент в едно гр. правоотношение може да се прояви, както

Международно частно право Read More »

Роля и разновидности на полиците

Ролята на полицата бива: –    кредитна – основна роля –    рефинансираща – изразява се във възможността банките да изкупуват или ломбандират(залагат) полиците –    гаранционна – означава, че те се използват като гаранция при предоставянето на други кредити от банките –    платежна – като платежно средство служат за погасяване на задължения към други кредитори 1. Рента

Роля и разновидности на полиците Read More »

В. Рашидов и Р. Плевнелиев ще представят пет договора за ремонт на културни институти с Европейско финансиране

На пресконференция утре, 23 февруари 2010 г., в 14 часа в зала „Колегиум” на Министерството на културата Вежди Рашидов, министър на културата, и Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството, ще представят пет договора по Оперативна програма „Регионално развитие” за ремонт на културни институти. Министерството на културата ще получи по петте договора безвъзмездна финансова

В. Рашидов и Р. Плевнелиев ще представят пет договора за ремонт на културни институти с Европейско финансиране Read More »