инстанция

Обезсилване на ИЛ (изпълнителни основания )

Обезсилване на ИЛ – когато: втората инстанция отмени (обжалваното определение за издаване на ИЛ; изпълнителното основание е отменено (330, „г“); по надлежния ред се установи, че ИП, признато с ИЛ, не е съществувало или е погасено (чл. 330, „е“). Обезсилването е акт, обратен на издаването – с него се забранява ПИ.

Обезсилване на ИЛ (изпълнителни основания ) Read More »

Разглеждане на делото от въззивния съд (ВС)

Производството пред ВС се урежда от особените правила на чл. 202-205, като субсидиарно се прилагат правилата за първоинстанционното производство. а)  ВС прави проверка на допустимостта и редовността на Ж. Ако установи, че тя е недопустима или нередовна, действа по съшия начин, по който би следвало да постъпи нървоннетапцнонннят съд. Ако Ж е допустима и редовна,

Разглеждане на делото от въззивния съд (ВС) Read More »

Предмет и компетентен съд (чл. 196)

Предмет на въззивното обжалване (ВО) са всички първоинстанционни решения. Решенията на районните съдилища се обжалват пред окръжните съдилища, в чийто район се намират, а първоинстанционните решения на окръжните съдилища – пред апелативните съдилища, в чийто район се намират. Върховният касационен съд никога не е вьззнвна инстанция.

Предмет и компетентен съд (чл. 196) Read More »

Правото на въззивна жалба и неговото упражняване

Обща характеристика на въззивното обжалване (ВО) Познати са два основни модела на ВО – ограничено и пълно. За ограниченото ВО е характерно, че при него обжалващият може да изтъква само новооткрити или новонастъпили факти и доказателства, както и че въззивният съд (ВС) може в определени случаи да върне делото (а ново разглеждане от първата инстанция.

Правото на въззивна жалба и неговото упражняване Read More »

Определения – видове и обжалване

Обжалването на определенията е средство за правна защита срещу незаконни определения. Не срещу всички, а само срещу тези, които не се контролират чрез обжалване на решенията. Това са (чл.213): а)  определения, които преграждат по-нататьшния ход на делото; б)  определения, изрично предвидени от закона. Това са определения, с които: – се оставя без последствия отвод за

Определения – видове и обжалване Read More »

Стабилитет на решението

Стабилитет на решението – настъпва постепенно и се състои в: 1.  Неизменимост от съда, който го е постановил (чл.192 ал.1) -настъпва с обявяването му. 2.  Необжалваемост – тя се състои в неотменимост на Р от въззивната и касационната инстанция по реда на редовното обжалване. С нея Р влиза в сила и възникват последиците, които законът

Стабилитет на решението Read More »

Видове изменение на иска

а)  ИИ по неговия предмет – чл. 116: – като измени основанието, а петитумът остане непроменен; това води до изменение на защитата на ответника. Изменение на основанието съдът допуска с определение, ако това изменение не затруднява защитата на ответника. –  като измени петитума (искането), без да изменя основанието; изменението на петитума се изразява в: искането

Видове изменение на иска Read More »

Оттегляне и отказ от иск

Оттегляне на иска и отказ от иска (чл. 119)Това са процесуални действия само на ищеца по делото. Те водят до десезиране па съда и прекратяване на производството по делото без решение, а със съдебно определение. Разлики между тях: Оттеглянето е изявление на ищеца, че се отказва от защита по висящото дело, но запазва правното си

Оттегляне и отказ от иск Read More »

Възражение за прихващане (НП)

Възражение за прихващане (НП) Разлика между НИ и възражение за прихващане: Възражението е защитно средство, с което ответникът иска да отблъсне исканията на ищеца. Ако първоначалният иск бъде отхвърлен, на ответника няма да се присъди нищо. Ако вземането на ответника е по-голямо от това на ищеца, тон ще го предяви с иск, а ако е

Възражение за прихващане (НП) Read More »

Правно значение на подведомствеността и подсъдността

Правно значение на подведомствеността: а) тя предопределя органа, овластен да реши делото. Този орган трябва да вземе становище и по всички въпроси, обуславящи решението (освен за престъпление). б) тя предопределя реда, по който ще се разглежда делото. в) подведомствеността е абсолютна процесуална педпоставка. Сьдът проверява и следи служебно това. Произнася се е определение, което подлежи

Правно значение на подведомствеността и подсъдността Read More »

Понятие за подсъдност. Родова и местна подсъност

Подсъдност 1.  Понятие – подведомствените на съдилищата дела се разпределят между тях чрез правилата на подсъдността. 2.  Видове подсъдност: а) родова (материална, предметна) подсъдност – критерий е предметът на делото. Делата са две групи: –  подсъдни на районния съд като първа инстанция; –  подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. б)  Местна подсъдност – критерий

Понятие за подсъдност. Родова и местна подсъност Read More »

Проф. Кушлев информира премиера Борисов за работата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Председателят на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност проф. Стоян Кушлев връчи днес на премиера Бойко Борисов годишния доклад за работата на Комисията. Резултатите за 2009 г. показват нараснал капацитет и възможности на институцията, чиито основни задачи са свързани с ограничаване на възможностите за извличане на облаги и легализиране на приходи от

Проф. Кушлев информира премиера Борисов за работата на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност Read More »

Изявление на говорителя на МВнР по повод процеса срещу Спаска Митрова

Министерството на външните работи с дълбока загриженост констатира, че на първа инстанция процесът по родителските права, който се води срещу българската гражданка Спаска Митрова в Р Македония, не е бил прозрачен. Той бе проведен в условията на силно негативна обществена атмосфера, част от която бяха актове на физическо насилие, задържане за продължителен период и лишаване

Изявление на говорителя на МВнР по повод процеса срещу Спаска Митрова Read More »

Касационно производство пред ВАС

Касационното производство е втора редовна последна инстанция по административни дела. Водещ процеса орган може да бъде тричленен състав на ВАС, ако първа инстанция е бил окръжен съд и петчленен състав на ВАС, ако’ първа инстанция е бил тричлене състав на ВАС. Касационното производство се характеризира със някои особености. Започва със жалба подадена в 14-дн.срок или

Касационно производство пред ВАС Read More »

Оспорване на административни актове пред ВАС

Чл. 5 от ЗВАС – наизуст. Всички тези актове се гледат в четири производства. Първото производство е по отношение на нормативни административни актове. Второто производство е по оспорване на индивидуални и общи ненормативни   актове   издавани   от   министри   до   областни: управители вкл. Третото произвадство е касационното обжалване        Четвъртото – чл. 41 от ЗВАС. Производството има няколко

Оспорване на административни актове пред ВАС Read More »

Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основание обща клауза

Общата клауза е въведена със ЗАП от 79г., след което потвърдена с чл. 120 от Конституцията. Общата клауза означава, че всеки един административен акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 2 от ЗАП може да бъда обжалван пред съда. За да бъда различно трябва да имаме специален текст в закона,

Оспорване на индивидуалните административни актове пред съд на основание обща клауза Read More »