Инициативи на ЕС

Инициативи на ЕС

За програмния период 2000-2006г. ЕС развива инициативата  в областта на човешнките ресурси, следвайки предишните инициативи EQUAL и ЕМРLOYМЕNТ. Главна цел е развитието на нови форми на приобщаване при изпадане, дискриминация и не­равни възможности по отношение пазара на труда. Инициативата покрива райони във всички страни-членки за да се осигури ефек­тивно използване на финансирането чрез концентрация върху […]

Инициативи на ЕС Read More »

Инициативи на ЕС

Инициативата LEADER+- за селско развитие е една от чети­рите финансирани в рамките на приложението на структурните фондове. Тя е насочена към насърчаване и подкрепа на висококачествени и амбициозни интеграционни стратегии за местно селско развитие и ще оказва съществено въздействие върху сътрудничеството и създаването на мрежи между селските райони. Като правило всички селски райони могат да

Инициативи на ЕС Read More »

Инициативи на ЕС

Инициативите на ЕС са специална форма на подпомагане, която Комисията развива и предлага на страните-членки. Те се прилагат от ЕС и се ко-финансират от структурните фондове с цел решаването на специфични проблеми с общоевропейско значение. При реализацията им се разработват мерки за постигането на по-висока „добавена стойност“ в сравнение с другите мерки, финан­сирани от структурните

Инициативи на ЕС Read More »