Измерване на риска на акциите

Измерване на риска на акциите – акциите са най-рискованите инвестиционни носители. Портфейлният анализ търси един обобщена показател, отразяващ общата рискованост на акциите. Като такъв в световната практика се използва дисперсията на нормата на възвращаемост. Тук дисперсията се прилага в 2 разновидности: – дисперсия изчислявана с исторически данни. Този подход е по-приложим. dr2 = ?( ri […]

Измерване на риска на акциите Read More »