Капиталовото бюджетиране – източник на парични потоци

Паричният поток изразява както разходите по реализация и поддръжка на проекта, така също и приходите, получени в резултат на фунционирането му. Видове парични потоци: Парични потоци, възникващи от оперативната дейност по проекта. Те представляват разликата м/у приходните и разходните парични потоци. Инвестиционни парични потоци, представляващи разходите за придобиване на необходимите дълготрайни активи, а в последствие […]

Капиталовото бюджетиране – източник на парични потоци Read More »