инвеститорът

Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от облигации

1. Особености на облигациите като инвестиционен носител – най-важната особеност е фиксираността на доходите, която осигурява облигацията. При облигациите инвеститорът се интересува от относителната стойност на получаваните доходи. Основните характеристики, които го интересуват са: възвращаемост, рискованост и ликвидност. 2. Измерване на възвращаемостта на облигациите – възвращаемостта на облигациите обикновено се приема за лесно уловима, но …

Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от облигации Read More »

Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от акции

Особености на акциите като инвестиционен носител – обикновените акции се най-важният дял на всеки нормален инвестиционен портфейл. По своята висока доходност те се желана форма на инвестиране, заедно с това обаче те са и най-рискованата форма на инвестиране. Чрез портфелиране инвеститорът се стреми да оптимизира връзката риск-възвращаемост. За да се осъществи портфелиране трябва да се …

Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от акции Read More »

Завладяване на пазара на ценни книжа

При различните стратегии за завладяване на пазара важно значение имат целите и задачите, които си поставя финансовия мениджър тогава, когато се ангажира с пазара на ценни книжа. Не без значение е търсенето на подходящи техники за измерване на риска, както и конкретните стратегии, които инвеститорът може да използва. Когато даден инвеститор претендира, че се е …

Завладяване на пазара на ценни книжа Read More »

Рационализ.управление на парите чрез паз.ценни книжа

Паз.ЦК са високоликвидни краткосрочни А-и, които дават възможност на фирмата да използва ефективно наличности или да си набавя когато пар.баланс е дефицитен. Поддържането на портфейл от пазарни ценни книжа се мотивира чрез: потребността от временно инвестиране на излишни пари; необходимостта от вземането на предпазни мерки за осигуряване на непрекъснат производствен процес. Влагането на капитали в …

Рационализ.управление на парите чрез паз.ценни книжа Read More »