инвеститора

Рисковете за притежателите на акции

Независимо от това дали целта на инвеститора е редовното получаване на дивидент в пари или нарастването стойността на притежаваните акции, той е изложен на риск, който трябва да познава и приеме, след като е избрал влагането на средства в този вид ценни книжа. Рискът може да се прояви в следните форми: Бизнес риск (business risk) […]

Рисковете за притежателите на акции Read More »

Типове привилегировани акции (preffered stock)

Корпорациите издават и пускат в обръщение различни привилегировани акции. Познаването характеристиките на всеки от тях е от особена важност за инвеститора. Той ще насочи средствата си към вид, който отговаря както на инвестиционните му цели, така и на финансовите му възможности. Изборът може да се извърши между следните типове: Кумулативни привилегировани акции (cumulative preferred stocks)

Типове привилегировани акции (preffered stock) Read More »

Модели за пасивна и активна капиталова алокация

Пасивни модели Купи и дръж – Buy and hold Съотношение между акции и облигации – 60:40. Капиталовата алокация е защитата на 40 лв. облигации, а не в процент от съотношението. Чист рисков доход се намира по следната зависимост: Ws = bs / bs . dm Ws  – дела на акциите в портфейла bs- чистият рисков

Модели за пасивна и активна капиталова алокация Read More »

Модел „Токио“ за селекция на пакет от акции

Модел „Токио“ за селекция на пакет от акции – теоретически основи на модела дава теорията на Марковиц за портфейлната селекция, обаче тя има 2 несъвършенства – къде точно да се разположи желаният портфейл по ефективния фронт и че показателя „ri“е основание за прогнознни данни, което е твърде относително. През 1991 година в Япония  Komo  и 

Модел „Токио“ за селекция на пакет от акции Read More »