svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
WellsFargo Online Brokerage

Wells Fargo and Company (NYSE: WFC) е $272 милиардно обединение предлагащо финансови услуги като банкови услуги, застраховане, инвестиране, и клиентски финансови услуги в 6000 магазина.

Онлайн инвеститорската част Wells Fargo Online Brokerage е част от Wells Fargo Investments, LLC (WFI). Клиентите могат да търгуват с акции, опции, и повече от 7000 взаимни фонда. Имат достъп до новини, проучвания, реалновременни котировки, тревоги, данъчни и счетоводни услуги през 24/7 с…

Read More

Международното инвестиране като стратегия за портфейлно модифициране

Международното инвестиране е печеливша стратегии за портфейлно модифициране, ч/з която инвеститорите могат да подобрят своите Риск/Възвращаемост характеристики. При международното инвестиране  инвеститорът се сблъсква освен с всички рискове, свързани с инвестирането в нац. ценни книжа, и с допълнителни рискове. Тук се включват политическият риск, рискът при обмяната и трансферният риск. За постигането на ефективно хеджиране на рисковете при междун. инвестиране е необходимо прилагането на комплекс от…

Read More

Портфейлът като метод за управление на инвестиционния риск

В икономическата литература понятието „риск“ се употребява нееднозначно:
* математическото схващане разглежда риска като игра на шансове
* застрахователната наука разглежда риска като „възможност за настъпване на определено събитие, което предизвиква щета“
Поради спецификата на инвестиционната теория нито математическото нито застрахователното схващане за риск са приложими според следните причини:
– финансово – инвестиционната практика е свързана с вземане на решения, чиито резултат е неизвестен
– и поради субективната намеса в…

Read More

Разновидности на дивидентна политика

– политика на постоянни и нарастващи дивиденти – целта е да се подържат постоянни дивиденти , докато нарастването на възможността за трупане на печалби и способността на заделяне на пари не позволи да се увеличат дивидентите.Мениджърите повишават дивидентите , само когато са сигурни , че могат да подържат високо ниво за неопределен период.
– политика на стабилни дивиденти – когато печалбите от акция са сравнително умерени…

Read More