ИМ

Видове изменение на иска

а)  ИИ по неговия предмет – чл. 116: – като измени основанието, а петитумът остане непроменен; това води до изменение на защитата на ответника. Изменение на основанието съдът допуска с определение, ако това изменение не затруднява защитата на ответника. –  като измени петитума (искането), без да изменя основанието; изменението на петитума се изразява в: искането […]

Видове изменение на иска Read More »

Понятие и видове другарство.

Другарство /. Понятие: Др (субективно съединяване па искове) е налице тогава, когато на страната па ищеца или на ответника участват повече от едно лице. Има за цел процесуална икономии и избягване на противоречие между съдебните решения. 2.  Учредяване (възникване): а) още с възникване на процеса – с обща ИМ от или срещу няколко лица; б) 

Понятие и видове другарство. Read More »

Характеристика и съдържание на правото на иск

Съдържание на ИМ: а)  посочване на съда (необходимо е за преценка па подсъдността); б) имената и адресите на страните и техните представители и ЕГН на ищеца, и номера на факса и телекса, ако има такива; в)  цената на иска, когато той е оценяем (от това зависят родовата подсъдност, държавната такса); г)  обстоятелствата, на които се

Характеристика и съдържание на правото на иск Read More »