Обезпечение.Лични обезпечения

Различни са средствата, чрез които изпълнението на един дълг може да бъде гарантирано. Различни са възможните обзпечиния. Те биват или лични или реални /вещни/. При личните обезпечения едно или няколко лица гарантират на кредитора, че неговия длъжник ще изпълни задължението си. Те стават негови допълнителни длъжници, такива са пасивната солидарност и поръчителството. Реално (вещно) обезпечение […]

Обезпечение.Лични обезпечения Read More »