имот

Израел има интерес към покупката на земи в България

Израелските компании проявяват интерес към покупката на земеделски земи в България. Това стана ясно на срещата на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов с неговия израелски колега Шалом Симхон, министър на земеделието и развитието на селските райони. България разполага с държавни земи, които в кризата държавата не може да ги управлява добре и […]

Израел има интерес към покупката на земи в България Read More »

Джеймс Стайнберг: България и САЩ още по-тясно ще си сътрудничат на Балканите

България има водеща роля в региона на Западните Балкани с усилията си да поддържа активна политиката на „отворени врати“ на ЕС към онези, които правят положителни стъпки. Това беше заключението на заместник държавния секретар на САЩ Джеймс Стайнберг след срещата му с външния министър Николай Младенов. Двамата очертаха сътрудничеството между България и САЩ на Балканите

Джеймс Стайнберг: България и САЩ още по-тясно ще си сътрудничат на Балканите Read More »

Стартира специализирана полицейска операция «Мошениците» на територията на столицата

На този етап са задържани бизнесмен и двама негови приближени, извършени са проверки на адреси в районите на «Панчарево» и бул. «Черни връх» Спецоперацията на служителите на СДВР, насочена към защита на чуждите инвестиции в страната ни, стартира рано тази сутрин на територията на столицата. Тя се провежда във връзка с образувано досъдебно производство срещу

Стартира специализирана полицейска операция «Мошениците» на територията на столицата Read More »

Допустимост и сключване на арбитражно споразумение

Допустимост п сключване на АС а)  Допустимостта па АС съвпада с допустимостта на А. Споровете, които могат да бъдат предмет на А са арбитруеми. Такива са: –  само граждански (частноправнн) спорове; – само имуществени спорове (за оценими в пари права); – само за права, които са в разпоредителната власт на техния носител – това са

Допустимост и сключване на арбитражно споразумение Read More »

Документ НА(нотариален акт)

Като документ точи НА доказва материализираното в него удостоверително изявление па нотариуса. От своя страна изявлението ма нотариуса доказва, че молителят е собственик на посочения имот. Гази доказателствена сила важн спрямо всички – до доказване на обратното. НА не се ползва със СПН (охранителен акт е). Всяко трето лице, на което се противопоставя доказателствената сила

Документ НА(нотариален акт) Read More »

Специфични последици за всеки НА(нотариален акт)

Освен правните последици, присъщи на всеки НА за сделка, този НА има и специфични само за него последици: а) конститутивно действие – той е условие за валидност на сделката (но ако самата сделка е нищожна, НА не може да я валидира). Вещноправният ефект на сделката настъпва от датата на НА. б) доказателствени сила – доказва

Специфични последици за всеки НА(нотариален акт) Read More »

Изисквания за всеки НА(нотариален акт)

Този НА трябва да отговаря на изискванията за всеки НА за сделка, по освен това има някои особени изисквания: а) Компетентен е нотариусът, в чиито район се намира недвижимият имот. Молбата трябва да бъде писмени. Към нея освен проект за НА трябва да бъдат приложени документи, удостоверяващи изискванията за този НА. Тези документи трябва да

Изисквания за всеки НА(нотариален акт) Read More »

Подписване на НА(нотариалния акт)

Подписването на НА от участващите е важно: При нищожност на НА като официално удостоверително изявление, тон има силата на частен документ, ако е подписан от участващите лица (чл. 150). Тези лица не могат да оспорят верността на удостоверителното изявление на нотариуса, без да оспорят същевременно автентичността па своите подписи. НА за сделки относно вещни права

Подписване на НА(нотариалния акт) Read More »

Разглеждане в закрито заседание

Съдът няма обща власт за охранително въздействие върху гражд. отношения. ‘Законът го овластява да дава такова съдействие в определени случаи,  Ето защо нашето право не познава общо ОП, а  въвежда съвкупност от множество ОП, по реда на които се издават съотв. ОА. Общи правила на ОП (чл.424-435) ОП започва с писмена молба до районния съд

Разглеждане в закрито заседание Read More »

Защита па съпруга-недлъжник

Защита па съпруга-недлъжннк: а)  СИ трябва да го уведоми за изпълнителния процес. Той може да посочи друг обект на изпълнение. Може да обжалва изпълнителните действия. Може да оспорва вземането на взискателя. Това е процесуална субституция – застъпничество. Той има права, ранни па правата на еъпруга-длъжник, като освен това може и да участва в наддаването при

Защита па съпруга-недлъжник Read More »

Опис, оценка и пазене на вещта

1.  Опис – Абсолютно условие за описа е СИ да се увери, че имотът е бил в собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната. Той прави проверка чрез справки в данъчните и в нотариалните книги; ако в тях няма данни – разпит на съседи и др. средства; ако отново няма данни – индиция

Опис, оценка и пазене на вещта Read More »

Обща характеристика на вземанията

Съпружеската имуществена общност (СИО) е неделима през време на брака съвместна собственост без идеални части, титуляри на която са двамата съпрузи. Затова имуществото на всеки от тях се състои от лично имущество и имущество в СИО. Изпълнението върху личното имущество се извършва по общия ред. Същото важи и когато върху вещ в СИО се насочва

Обща характеристика на вземанията Read More »

Възбрани

1.  Определение – също като запора, по за недвижими имоти. 2.  Цел – също като запора. 3.  П ред поставки – също като запора, но недопустимата възбрана се валпдира, ако след пея длъжникът продаде несеквестируемня имот. Възбраната се счита за наложена, когато (чл.343 ал.2): а)  на длъжника се връчи ИДИ; б)  съдията по вписванията впише

Възбрани Read More »

Несеквестируеми имуществени нрава

1.  Несеквестируемостта (Н) е забрана за принудително изпълнение върху определени имуществени права на длъжника. Това са права, които съдня-нзпълнителят няма власт да възбранява, запорира или продава. 2. Основанията за Н са 2: а) непрехвърляемост на правото, която може да се дължи на естеството (строго лични) или предназначението му, или на законова забрана (издръжка); такива са

Несеквестируеми имуществени нрава Read More »

Оглед и освидетелстване

Специфичният способ за възприемане на ВД е огледът, а спрямо лицата – освидетелстването. Те могат да се постановят от съда по искане на някоя от страните или но негов почин. Понеже представляват събиране на доказателства, те се извършват от съда с участието на двете страни. Може с помощта на вещи лица. Може по делегация. В

Оглед и освидетелстване Read More »

Насрещен иск (НИ)

Насрещен иск (НИ) – чл.104 ПИ е иск па ответника по висящ процес, чрез който той предявява самостоятелно право срещу ищеца по първоначалния иск. Предметът на НИ е винаги право, различно от правото, предмет на първоначалния иск. Срок – първото заседание по делото. НИ е способ за ОСИ. Обикновено НИ е кумулативно съединен с първоначалния,

Насрещен иск (НИ) Read More »

Правно значение на подведомствеността и подсъдността

Правно значение на подведомствеността: а) тя предопределя органа, овластен да реши делото. Този орган трябва да вземе становище и по всички въпроси, обуславящи решението (освен за престъпление). б) тя предопределя реда, по който ще се разглежда делото. в) подведомствеността е абсолютна процесуална педпоставка. Сьдът проверява и следи служебно това. Произнася се е определение, което подлежи

Правно значение на подведомствеността и подсъдността Read More »

Обсег и система пи ГПс

1. ГПс е средство за правна защита на ГПО в широк смисъл, т.е. всички МатПО, регулирани с метода на равнопоставяне. Това са широк кръг частнопрнвни отношения, регулирани от няколко припни клони (гражданско, търговско, семейно и трудово право). Има различия в режима, а също и и естеството па субективните права. Това налага диференциация на защитата под

Обсег и система пи ГПс Read More »

Доброволна делба

Доброволната делба е договор, чисто съдържание се определя свободно от волята на страните /извършва се по съгласие от сънаследниците/. Доброволната делба на движими имоти над 400 лв. и на недвижими имоти, за да има сила, трябва да се извърши писмено и подписите на участващите в нея лица да са нотариално заверени. Необосновано е при извършване

Доброволна делба Read More »