икономическия растеж

Концепция за характера и природата на държавните финанси

1 Концепция за финансите В класическата финансова теория и практика доминира убеждението,че: 1. Финансите са наука за разходите, а основното направление на финансовата дейност е събирането на приходи с цел покриването на разходи. 2. Масата на държавните разходи трябва да бъде ограничена, а темповете на тяхното нарастване слаби. 3.Набираните чрез финансовите методи и форми средства …

Концепция за характера и природата на държавните финанси Read More »

Разновидности на инфлацията

Умерена инфлация – тази при която годишното увеличение на цените е до 10%. Тя има стимулиращ ефект върху икономическия растеж. Галопираща инфлация – покачването на цените е от 20 до 200% годишно. В резултат на това се намалява силно покупателната сила на парите. Хиперинфлация – повишението на цените е с 50% месечно в продължение на …

Разновидности на инфлацията Read More »

Същност на инфлацията

Инфлацията като икономически феномен. Терминът инфлация се използва в икономиката за означаване на прекомерното увеличаване на парите в обръщение, което рефлектира върху увеличаване цените на стоките и услугите и понижава покупателната способност на парите. Главните причини за инфлацията са: –          по-бързото нарастване на НД в сравнение с БНП; –          увеличаване на бюджетния дефицит; –          увеличаване …

Същност на инфлацията Read More »