икономическите агенти

Портфейлът като източник на доходи

Доходът се създава посредством съчетаване на факторите на производството – средствата на труда, предмет на труда, капитал и работна сила. Те трябва да са в единство, за да се реализира доход и при липсата на само един от тях, независимо дали той е източника или не, не може да се създава доход. Инвестицията се извършва […]

Портфейлът като източник на доходи Read More »

Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата

Коефициенти за възвращаемост – обща възвращаемост на активи Чист доход+Финансови разходи/ Актив – възвращаемост на собствени капитали Чист доход на обикновени акционери/ Акционерен капитал – възвращаемост от инвестиции Текуща печалба/ Инвестиции Финансова стратегия на фирмата – в условията на пазарна икономика икономическите агенти влагат капитала си в обекти, които би могло да донесат максимална печалба.Те

Коефициенти за възвращаемост и финансова стратегия на фирмата Read More »