Единството на Бога

Това е централното учение на Религията и едни­чката сигурна основа на морала. „Един само без вто­ри“, казва индусът. „Господ, пред и след Когото ня­ма друг“ твърди зороастренецът. „Слушай, Израилю, Господ, Бог наш, е Господ един“, проповядва евреи­нът. „Друг Бог, няма, освен Единаго Бога“, провъзг­ласява християнинът. „Няма друг Бог, освен Бога жи­вият, себесъществуващият Бог.“, изтъква мохамеда­нинът. …

Единството на Бога Read More »