Изпълнение

Понятие за административна принуда

Административните актове пораждат права и задължения. Задълженията, които произтичат от административните актове следва да бъдат изпълнени. Характерното и типичното изпълнение е доброволното изпълнение. В този случай адресатът на акта-физическо или юридическо лице по своя инициатива изпълнява възложените задължения.За доброволното изпълнение въздейства в психологически план и предвидената възможност за принудително изпълнение.По този начин адресатът на акта …

Понятие за административна принуда Read More »

Белези на охранителните производства

а) ОИ са едностранни и безспорни; 6) Актьт, който ги завършва, има не репресивен, а превантивен х-р; в) ОА не подлежат на принудително изпълнение; ОИ се различават от актовете на спорна съдебна администрация, които засягат чужда правна сфера и затова не са охранителни. Общото между двете е това, че представляват съдебна намеса в гражданските правоотношения, …

Белези на охранителните производства Read More »

Защита срещу изпълнението

Изискваания за законност на принудителното изпълнение: 1.  Материалноправни: а)  съществуване на изпълняемото право; б)  принадлежност на имущественото право – обект на изпълнение към имуществото на длъжника. 2.  Процесуални: а)  наличност на ИО и ИЛ като условия за допустимост на ИзП; б)  точно изпълнение на процесуалните задължения на изпълнителния орган; в)   законосъобразно упражняване  на   неговите  процесуални …

Защита срещу изпълнението Read More »

Изпълнителни способи

Няма общ изпълнителен процес, а съвкупност от отделни способи. Изпълнителният способ зависи от предмета на притезанието: 1.  Изпълнение на парични притезание – способите са различни според обекта на изпълнението: а)  изпълнение върху движими вещи; б)  изпълнение върху недвижими вещи; в)  изпълнение върху вещи в СИО; г)  изпълнение върху вземания на длъжника. 2.  Изпълнение на непарнчни …

Изпълнителни способи Read More »

Започване на изпълнителния процес (ИзП)

1.  ИзП започва по молба на взискателя (чл.323). Тя е писмена без препис за противната страна. В нея взискателят трябва да посочи изпълнителния способ – може няколко, може да ги изменя. Към молбата се прилага ММ. Молбата се подава до компетентния съдия-нзпълнител (СИ) – местната подсъдност е посочена в чл.324. 2.  Ако молбата е редовна …

Започване на изпълнителния процес (ИзП) Read More »

Изпълнителна сила

ИС е правна последица само на осъдителното решение (а СПН – на всички решения). ИС се състои в правото въз основа на съдебно решение да се издаде изпълнителен лист (ИЛ) и да се започне принудително изпълнение. ИС има за предмет само съществуващи, изискуеми и ликвидни притезания. по правило ИС възниква от деня, и който решението …

Изпълнителна сила Read More »

Отменителен иск,предявен чрез възражение

Освен правото на иск, кр. може да предяви правото си и във формата на възражение. Напр. кредиторът е насочил принудителното си изпълнение с/у кокретен длъжников имот. Трето лице твърди, че преди започването на принудителното изпълнение е купило този имот от държавата и на това основание предявява иск с/у кр. – за освобождаване на имота от …

Отменителен иск,предявен чрез възражение Read More »

Последици при невиновна невъзможност за изпълнение

1. Задължението се погасява. От длъжника не може да се иска онова, което е станало невъзможно по причина, която не може да се вмени във вина. Не може да се иска от него обезщетение за неизпълнение. 2. Доказване на невъзможността. Дл. трябва да докаже невъзможността, да докаже причината, която прави усилието му практически безполезни. 3. …

Последици при невиновна невъзможност за изпълнение Read More »

Невиновна невъзможност за изпълнение – последици

а/ Начална невъзможност – може да се поема задължение само за нещо възможно – за нещо практически и правно осъществимо по време на поемане но задължението. Иначе не възниква обвързаност за Дл. „Нищожни са – казва чл.26(2) д-рите, които имат невъзможен предмет“ б/Последваща невъзможност – това е невъзможността да се изпълни едно вече породено и …

Невиновна невъзможност за изпълнение – последици Read More »

Решението по установителния иск

Съдебното решение по установителния иск със сила на пресъдено нещо разрешава спора за вещното право между страните по делото. Въпросът не подлежи на пререшаване. Влязлото в сила решение следва да бъде зачетено в бъдещ процес по искове, при които спорът за правото на собственост е част от предмета на делото или е преюдициален за него. …

Решението по установителния иск Read More »

Възражение за неизпълнен договор

Възражението за неизпълнен д-р е по своята същност подвид на правото на задържане, приложимо към двустранните обл. о-я. То преследва и същата цел , както правото на задържане, има и същите му обезпечителни функции. Допустимо е при същите условия, при които и правото на задържане: вземане, насрещно вземане, конекситет м\у тях. Има и приблизително същите …

Възражение за неизпълнен договор Read More »

Даване вместо изпълнение

Това е престиране на нещо различно от дължимото със съгласието на кредитора.В такъв случай не е налице едно истинско изпълнени, а едно даване в изпълнение. Всичко може да бъде престирано вместо дължимото: 1. Може да се престира вещ вместо пари ;пари вместо вещ ; една вещ вместо друга ; лично действие вместо предметна престация и …

Даване вместо изпълнение Read More »

Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение

Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение. ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.КАКВО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ. Длъжникът трябва да осъществи дължимия резултат или дължимото поведение „ТОЧНО“. Дл. трябва да престира всичко, което дължи. Не го ли направи изправени сме пред непълно изпълнена престация или т.н. частично изпълнение.Кр. не може да бъде принуден да приеме нещо различно от дължимото- чл.66.С …

Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение Read More »

Изпълнение.Същност

Същност.Всяко ПО включва и облигационно възниква, за да породи определено действие, определени права и задължения. След като възникнат правата трябва да се упражняват, а задълженията да се изпълняват. Доброволното осъществяване на дължимия резултат наричаме изпълнение, а изпълнението на паричните задължения- плащане. Изпълнението на задължението има за последица погасяване на обл. отношение, защото ч\з изпълнението крайната …

Изпълнение.Същност Read More »