svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Съдържание на НА(нотариалния акт)

Съдържанието на НА е посочено в чл. 484:
– указанията по чл.476 а,б,д,е;
– името, местожителството и занятието на собственика;
и) точно описание на имота с границите и местонахождението му.
При издаването на НА не се смачкат чл. 474 ал.4 и 5, 475, 478 и 479: молителят не се явява, самоличността му не се проверява, прочитане и одобряване на акта не става. Той се подписва само от нотариуса, защото…

Read More

Консорциум

Договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност /чл. 275/. От това законово определение могат да се направят следните изводи: а/ само търговци могат да се обединяват в консорциум; г/ дейността, за осъществяването на която търговците се обединяват в консорциум, е търговска; в/ участниците в консорциума са равнопоставени.

Read More

Отношение на залога към вземането

Заложното право предпоставя едно вземане, защото обезпечава удовлетворяването му. Следователно заложното право е винаги ено несамостоятелно, акцесорно, добавъчно право.
1. Без вземане заложно право не може да възникне.Ако вземането е недействително, недействително ще бъде и заложното право.
2. Заложното право се погасява заедно с  обезпеченото вземане – чл.150(1), без оглед на основанията за погасяване на последното.
3. Прехвърлянето на вземането прехвърля и обезпечаващото го заложно право. Залогът следва…

Read More