svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Извънредни способ за контрол на административно наказателните дела

В чл. 70 от ЗАНН е уреден извънреден извънинстаиционен способ за ревизия на влезлите в сила НП и съдебни решения по административно-наказателни дела. Той е извънинстаиционен тъй като редовните фази за обжалване са приключили и е налице влязъл в сила акт. Водещ процеса орган е ОС в състав трима съдии със задължително участие на прокурор. Гражданите подават молби, те са загубили правото си на жалба,…

Read More

Административно наказание

Административното наказание е реализация санкцията на адм.правна норма израз на адм.наказателна държавна репресия спрямо нарушението. Генералната превенция се изразява в това, че с налагане на наказанието ние въздействаме предупредително възпиращо на всички членове на обществото да се въздържат от извършване в бъдеще на нарушение.

Наказанията са в ЗАНН – чл. 31 и сл. от ЗАНН. Най-леко наказание – обществено порицание – единствено наказание, което…

Read More

Административно нарушение

Правната уредба на административното нарушение се съдържа в ЗАНН. Съгласно чл.6 от ЗАНН, административното нарушение е деяние /действие или бездействие/ извършено виновно, с което се накърнява установения в страната ред на държавно управление и което се нйкйзй» с административна санкция, наложена по адммш*страг&шен ред.

Административното нарушение, подобно на нарушението, разкрива белези от обективна и субектмсшд. страна. Към белезите от обективна страна отнасяма деянието, противоправност,…

Read More

Административнонаказателна отговорност

Една от четирите вида отговорности в правото. Тя се търси заради извършено административно нарушение от субектите и представлява реализация санкцията на административно правната норма. Фактически състав не отговорността – вреда, вида, противоправност и причинна връзка. При административно – вреда може да няма, а ако има – имуществени и неимуществени.

Вина – психическо отклонение на дееца – към извършено деяние.

Противоправност – деянието е…

Read More

Административна принуда

Административната принуда е една от четирите вида принуди в правото, наред с гражданска, наказателна и дисциплинарна по КТ.

Характеризира се като държавна принуда, тъй като субектите, които упражняват са държавни органи и тя е израз на държавно-наказателната репресия спрямо нарушителите. Тя е и вид правна принуда, защото първо тя се развива на основата на правни норми – правни предписания, процедури, при нейната Р»япи?яция се…

Read More

Правораздавателен контролът върху администрацията

Правораздавателен е контролът, който съдебната власт упражнява спрямо изпълнителната. Този контрол се изразява в административно правораздаване. Понятието „правораздаване“ е родово и обхваща решаването на правните спорове със силата на присъдено нещо от съдилищата и аналогичната дейност, извършвана от т.нар. особени юрисдикции – несъдебни правораздавателни органи. Те /особените юрисдикции/ са прекрепени организационно към администрацията, но функционално, с оглед правното естество на извършваната от тях дейност, принадлежат…

Read More

Видове административни актове

Голямото разнообразие от актове на държавно управление предполага и различим класификации според различни критерии и белези.

В зависимост от начина на индивидуализация на адресатите:

  • Нормативни административни актове – съдържащи общозадължителни правила за поведение, вторични /подзаконови/ правни норми. Отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати – отнасят се до всеки, който може да се окаже в у^пор.ията, предвидени в хипотезиса на правната норма….

    Read More

Административноправни норми

Административноправните норми, както нормите на останалите клонове на правото, са вид правни норми. Те съдържат й себе си общата характеристика на всяка правна норма и едновременно с това разкриват свой специфичен белег. Това означава, че всяка административноправна норма е общо, абстрактно правило за поведение, което регулира обществени отношения в сферата на държавно управление и което при необходимост може ла бъде прилагано с помощта на. държавна…

Read More