svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Предмет на залога

Предмет на залога могат да бъдат всички движими вещи, освен онези, които са забранени изрично да се залагат. Вещите, които са предмет на залога, трябва да имат самостоятелно съществуване. Не могат да се залагат принадлежности към недвижимости. Заложените вещи трябва да имат имуществена стойност. Затова не може да се залага личен паспорт, грамота, орден и др. Всички движими вещи ,но не и недвижимите могат да…

Read More

Учередяване на залога

Заложното право може да възникне или чрез договор или непосредствено по разпореждане на закона. В първия случайговорим за договорно, а във втория – за законно заложно право.
Заложното право, което възниква по непосредствено разпореждане на закона бе допустимо у нас в полза на банките по ЗБКД.
Заложното право се учредява чрез д/р. Страни по този д/р са залогодателят (длъжник или някое трето лице) и кредиторът – залогоприемател….

Read More