svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Как е организирана работата на банката?

Изпълнителният съвет отговаря за провеждането на паричната политика така, както е определена от управителния съвет (вж. по-долу), както и за даването на указания на националните централни банки. Той също така подготвя заседанията на управителния съвет и отговаря за оперативното управление на ЕЦБ.

Той включва председателя на ЕЦБ, заместник-председателя и четирима други членове, всички те назначени с общото съгласие на президентите или министър-председателите на страните…

Read More

Какво прави банката?

Една от основните задачи на ЕЦБ е да поддържа стабилността на цените в еврозоната, така че покупателната стойност на еврото да не бъде подкопана от инфлацията. Целта на ЕЦБ е да гарантира, че увеличението на потребителските цени в средносрочен план спрямо всяка предходна година да е под, но близо до 2 % .

Тя постига това, като установява целеви лихвени проценти на базата на анализ…

Read More

МВФ подкрепя реформите,предприети от правителството

До 1,8 на сто бюджетен дефицит през тази година може да си позволи правителството без да бъде застрашена стабилността на фискалната политика. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков на пресконференция по повод резултатите от приключилия редовен годишен преглед на МВФ на икономическата ситуация у нас. Заедно с премиера Бойко Борисов и заместник-министрите на финансите Ана Михайлова и Владислав Горанов, министър Дянков коментира…

Read More

Основните активи на ЕСЦБ

Основните активи на ЕСЦБ се групират в 2 основни класа:

-Клас едно съдържа пазарни дългови инструменти, отгова­рящи на критериите на еврозоната, определени от ЕЦБ;

-Клас две съдържа допълнителни активи (пазарни и непазарни), които се използват на националните финансови пазари и банкови системи и отговарят на критериите, оп­ределени от националните централни банки и минимал­ните изисквания на ЕЦБ.

Критерии Клас едно Клас две
Тип…

Read More

Европейска централна банка (ЕЦБ)- седалище Франкфурт

Капиталът на ЕЦБ е 5 млрд. екю, но може да бъде увеличаван в размери, определяни от Управителния съвет чрез решение с квалифицирано мнозинство в съответствие с условията, приети от Съвета. Националните централни банки предоставят и под­държат капитала на ЕЦБ. Размерът на участието се определя съобразно Договора на две равни части по следния начин:

*50% от дела се определя от съотношението на населението на страната-членка…

Read More

Европейска валутна система

Сега функциониращата валутна система в ЕС е създадена на основата на Икономическия и валутен съюз, развитието на проце­сите на икономическо и социално сближаване и конвергенцията в Европейското икономическо пространство. Отчитайки достижения­та на европейската интеграция и следвайки направленията в „Доклада Делор“, беше изградена Европейската валутна система (ЕВС), състояща се от три основни елемента- парична единица евро (?), Европейска централна банка (ЕЦБ) и Европейска система от централни…

Read More